Method: loyaltyclass.insert

Chèn một lớp khách hàng thân thiết có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.

Yêu cầu HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyClass

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của LoyaltyClass.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của LoyaltyClass.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer