Method: loyaltyobject.insert

Chèn một đối tượng khách hàng thân thiết có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.

Yêu cầu HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/loyaltyObject

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của LoyaltyObject.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của LoyaltyObject.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer