Mở rộng Drive bằng các tiện ích bổ sung của Google Workspace

Google Drive cung cấp giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây cho Các tệp trên Google Workspace và các tệp khác dữ liệu người dùng. Quản lý dữ liệu trong Drive có thể là một công việc tốn thời gian.

Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng của mình bằng cách mở rộng Google Drive với Tiện ích bổ sung của Google Workspace. Khi tạo một tiện ích bổ sung của Google Workspace, bạn có thể xác định được chèn trực tiếp vào Google Drive, chính xác nơi người dùng cần chúng. Các giao diện này giúp tự động hoá các tác vụ trên Drive, hiện tại thông tin bổ sung cho người dùng hoặc cho phép người dùng tương tác với bên thứ ba hệ thống của mình mà không phải chuyển sang thẻ trình duyệt mới.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace có thể xác định các loại tiện ích sau trong Google Drive:

  • Trang chủ không theo ngữ cảnh
  • Giao diện theo bối cảnh xuất hiện khi người dùng chọn các mục trong Google Drive .

Xem những gì bạn có thể làm

Tiện ích bổ sung của Google Workspace được tạo bằng Apps Script và giao diện tương ứng được xác định bằng Apps Script Dịch vụ thẻ. Xem Xây dựng tiện ích bổ sung cho Google Workspace để xem thông tin tổng quan. Hoạt động của tiện ích bổ sung Google Workspace là được định cấu hình bằng một tệp kê khai, bao gồm Các mục dành riêng cho Drive.

Khi định cấu hình tiện ích bổ sung của Google Workspace để mở rộng Google Drive, bạn phải quyết định những giao diện cần tạo cho tiện ích bổ sung của bạn và những thao tác mà tiện ích đó có thể thực hiện. Hãy xem các hướng dẫn sau để biết thêm thông tin: