איך יוצרים מרחבים משותפים

במדריך הזה מוסבר איך להשתמש בשיטה create במשאב Space של Google Chat API כדי ליצור מרחב משותף עם שם.

המשאב Space מייצג מקום שבו אנשים ואפליקציות של Chat יכולים לשלוח הודעות, לשתף קבצים ולשתף פעולה. יש כמה סוגים של מרחבים משותפים:

 • צ'אטים אישיים (DM) הם שיחות בין שני משתמשים או משתמש ואפליקציית Chat.
 • צ'אטים קבוצתיים הם שיחות בין שלושה משתמשים או יותר לבין אפליקציות צ'אט.
 • מרחבים משותפים עם שמות הם מקומות קבועים שבהם אנשים שולחים הודעות, משתפים קבצים ועובדים יחד.

מרחב משותף עם שם הוא מקום שבו אנשים שולחים הודעות, משתפים קבצים ומשתפים פעולה. מרחבים משותפים עם שמות יכולים לכלול אפליקציות צ'אט. מרחבים משותפים עם שם כוללים תכונות נוספות שאין לשיחות קבוצתיות ולצ'אטים אישיים, כמו מנהלי מרחבים משותפים שיכולים להוסיף ולהסיר משתמשים ואפליקציות לפי הגדרות ניהוליות ותיאורים. אחרי שיוצרים מרחב משותף עם שם, החבר היחיד במרחב המשותף הוא המשתמש המאומת. במרחב המשותף לא נכללים אפליקציות או אנשים אחרים, וגם לא אפליקציית Chat שיצרה אותו. כדי לצרף אנשים, תצטרכו ליצור חברויות במרחב המשותף באמצעות קריאה ל-method create במשאב Member. במאמר יצירת מינוי מוסבר איך עושים זאת.

כדי ליצור מרחב משותף עם שם שיש בו כמה משתתפים, למשל צ'אט קבוצתי ללא שם בין שלושה אנשים או יותר, או שיחה בצ'אט אישי בין שני אנשים או עם אפליקציית Chat שמתקשרת ל-Chat API, צריך להגדיר מרחב משותף.

דרישות מוקדמות

Python

 • Python 3.6 ואילך
 • הכלי pip לניהול חבילות
 • ספריות הלקוח העדכניות של Google ל-Python. כדי להתקין או לעדכן אותם, מריצים את הפקודה הבאה בממשק שורת הפקודה:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • פרויקט ב-Google Cloud עם ממשק Google Chat API פעיל ומוגדר. במאמר איך יוצרים אפליקציה ל-Google Chat מוסבר איך עושים זאת.
 • הוגדרה הרשאה לאפליקציית Chat. כדי ליצור מרחב משותף צריך אימות משתמשים עם היקף ההרשאה chat.spaces.create או chat.spaces.

Node.js

 • Node.js ו-npm
 • ספריות הלקוח העדכניות של Google ל-Node.js. כדי להתקין אותם, מריצים את הפקודה הבאה בממשק שורת הפקודה:

  npm install @google-cloud/local-auth @googleapis/chat
  
 • פרויקט ב-Google Cloud עם ממשק Google Chat API פעיל ומוגדר. במאמר איך יוצרים אפליקציה ל-Google Chat מוסבר איך עושים זאת.
 • הוגדרה הרשאה לאפליקציית Chat. כדי ליצור מרחב משותף צריך אימות משתמשים עם היקף ההרשאה chat.spaces.create או chat.spaces.

יצירת מרחב משותף עם שם

כדי ליצור מרחב משותף עם שם, צריך להעביר לבקשה את הפרטים הבאים:

 • צריך לציין את היקף ההרשאה chat.spaces.create או chat.spaces.
 • קוראים ל-method create במשאב Space.
 • מגדירים את spaceType ל-SPACE.
 • מגדירים את displayName לשם הגלוי של המרחב המשותף. בדוגמה הבאה, הערך של displayName מוגדר ל-API-made.
 • אפשר גם להגדיר מאפיינים אחרים של המרחב המשותף, כמו spaceDetails (תיאור שגלוי למשתמשים ורשימת הנחיות למרחב המשותף).

כדי ליצור מרחב משותף עם שם:

Python

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם chat_space_create_named.py.
 2. יש לכלול את הקוד הבא ב-chat_space_create_named.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then creates a Chat space.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().create(
  
     # Details about the space to create.
     body = {
  
      # To create a named space, set spaceType to SPACE.
      'spaceType': 'SPACE',
  
      # The user-visible name of the space.
      'displayName': 'API-made'
     }
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the created space.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. בספריית העבודה, יוצרים ומריצים את הדוגמה:

  python3 chat_space_create_named.py
  

Node.js

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם create-space.js.
 2. יש לכלול את הקוד הבא ב-create-space.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  
  /**
  * Creates a new chat space.
  * @return {!Promise<!Object>}
  */
  async function createSpace() {
   const scopes = [
    'https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create',
   ];
  
   const authClient =
     await authenticate({scopes, keyfilePath: 'client_secrets.json'});
  
   const chatClient = await chat.chat({version: 'v1', auth: authClient});
  
   return await chatClient.spaces.create(
     {requestBody: {spaceType: 'SPACE', displayName: 'API-made'}});
  }
  
  createSpace().then(console.log);
  
 3. בספריית העבודה, מריצים את הדוגמה:

  node create-space.js
  

ייווצר מרחב משותף עם שם. כדי לנווט למרחב המשותף, תוכלו להשתמש במזהה המשאב של המרחב המשותף כדי ליצור את כתובת ה-URL של המרחב. מזהה המשאב מהמרחב המשותף name מופיע בגוף התשובה של Google Chat. לדוגמה, אם השדה name של המרחב המשותף הוא spaces/1234567, תוכלו לנווט למרחב המשותף באמצעות כתובת ה-URL הבאה: https://mail.google.com/chat/u/0/#chat/space/1234567.