Lấy thông tin uỷ quyền

Ứng dụng của bạn phải có thông tin xác thực ủy quyền để có thể sử dụng API dữ liệu YouTube. Tài liệu này mô tả các loại thông tin xác thực uỷ quyền mà Google API Console hỗ trợ. Hướng dẫn này cũng giải thích cách tìm hoặc tạo thông tin cấp phép cho dự án của bạn.

Tạo dự án và chọn dịch vụ API

 1. Mở trang Thông tin xác thực trong API Console.
 2. API này hỗ trợ hai loại thông tin xác thực. Tạo thông tin đăng nhập phù hợp cho dự án:
  • OAuth 2.0: Bất cứ khi nào ứng dụng yêu cầu dữ liệu riêng tư của người dùng, ứng dụng phải gửi một mã thông báo OAuth 2.0 cùng với yêu cầu. Trước tiên, ứng dụng của bạn sẽ gửi một mã ứng dụng khách và có thể là một mã bí mật ứng dụng để lấy mã thông báo. Bạn có thể tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 cho ứng dụng web, tài khoản dịch vụ hoặc ứng dụng đã cài đặt.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về OAuth 2.0.

  • Khoá API: Yêu cầu không cung cấp mã thông báo OAuth 2.0 phải gửi khoá API. Khoá này xác định dự án của bạn và cung cấp quyền truy cập API, hạn mức và báo cáo.

   API hỗ trợ một số loại hạn chế đối với khoá API. Nếu khoá API bạn cần chưa tồn tại, hãy tạo khoá API trong Console bằng cách nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API. Bạn có thể giới hạn khoá trước khi sử dụng trong quá trình sản xuất bằng cách nhấp vào Hạn chế khoá và chọn một trong các Hạn chế.

Để giữ an toàn cho khoá API, hãy làm theo các phương pháp hay nhất để sử dụng khoá API một cách an toàn.