Method jobs.get

اطلاعات مربوط به یک کار گزارش دهی خاص را که برای صاحب کانال یا محتوا برنامه ریزی شده است، بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://youtubereporting.googleapis.com/v1/jobs/{jobId}

مجوز

همه درخواست‌های YouTube Reporting API باید مجاز باشند. راهنمای مجوز نحوه استفاده از پروتکل OAuth 2.0 برای بازیابی نشانه های مجوز را توضیح می دهد.

درخواست‌های YouTube Reporting API از حوزه‌های مجوز زیر استفاده می‌کنند:

محدوده ها
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly گزارش‌های YouTube Analytics را برای محتوای YouTube خود مشاهده کنید. این محدوده دسترسی به معیارهای فعالیت کاربر مانند تعداد بازدید و تعداد رتبه‌بندی را فراهم می‌کند.
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly گزارش های پولی YouTube Analytics را برای محتوای YouTube خود مشاهده کنید. این محدوده دسترسی به معیارهای فعالیت کاربر و معیارهای درآمد تخمینی و عملکرد تبلیغات را فراهم می کند.

مولفه های

پارامترهای مسیر

مولفه های
jobId string
شناسه ای که YouTube برای شناسایی منحصر به فرد شغل در حال بازیابی استفاده می کند.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
onBehalfOfContentOwner string
شناسه مالک محتوا که درخواست API برای او در حال انجام است. اگر درخواست مقداری برای این پارامتر مشخص نکند، سرور API فرض می‌کند که درخواست برای کانال خود کاربر انجام می‌شود.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک منبع شغلی است.

آن را امتحان کنید!