YouTube Reporting API - Data Model

Lưu ý quan trọng: Báo cáo API hằng ngày và báo cáo thay thế được cung cấp trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm được tạo. Các báo cáo dữ liệu trong quá khứ được cung cấp trong 30 ngày kể từ thời điểm tạo.

Chính sách này áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các báo cáo và công việc báo cáo. Để biết toàn bộ thông tin chi tiết, hãy xem nhật ký sửa đổi của API Báo cáo YouTube.

API Báo cáo YouTube hỗ trợ các báo cáo tạo sẵn chứa tập hợp toàn diện dữ liệu YouTube Analytics về kênh hoặc chủ sở hữu nội dung. Những báo cáo này cho phép bạn tải hàng loạt tập dữ liệu xuống mà bạn có thể truy vấn bằng API YouTube Analytics hoặc trong phần Số liệu phân tích của YouTube Studio.

API này cũng hỗ trợ một nhóm các báo cáo được tạo tự động, do hệ thống quản lý, dành cho những chủ sở hữu nội dung có quyền truy cập vào báo cáo tương ứng trong trình đơn Báo cáo. Các báo cáo đó chứa dữ liệu về doanh thu từ quảng cáo và dữ liệu về doanh thu từ gói thuê bao YouTube Premium. Xem tài liệu về báo cáo do hệ thống quản lý để biết thêm thông tin.

Tổng quan

Các trường báo cáo trong những báo cáo này được đặc trưng theo phương diện hoặc chỉ số:

 • Phương diện là những tiêu chí phổ biến dùng để tổng hợp dữ liệu, chẳng hạn như ngày diễn ra hành động hoặc quốc gia nơi người dùng sinh sống. Trong một báo cáo, mỗi hàng dữ liệu có một tổ hợp giá trị phương diện riêng biệt.
 • Chỉ số là các chỉ số đo lường riêng lẻ liên quan đến hoạt động của người dùng, hiệu suất quảng cáo hoặc doanh thu ước tính. Chỉ số hoạt động của người dùng bao gồm những thông tin như số lượt xem video và điểm xếp hạng (lượt thích và lượt không thích).

Ví dụ: báo cáo hoạt động cơ bản của người dùng cho kênh chứa các phương diện sau:

 • ngày: Ngày diễn ra hoạt động.
 • channel: Kênh YouTube liên kết với hoạt động này.
 • video: Video trên YouTube liên quan đến hoạt động này.
 • liveOrOnDemand: Một giá trị cho biết liệu người xem có đang xem video phát trực tiếp hay không.
 • subscribedStatus: Một giá trị cho biết người xem đã đăng ký kênh hay chưa.
 • country: Quốc gia nơi người xem sinh sống.

Báo cáo này cũng chứa nhiều chỉ số, chẳng hạn như lượt xem, lượt thíchaverageViewDuration. Sau khi truy xuất và nhập báo cáo, một ứng dụng có thể thực hiện nhiều phép tính khác nhau dựa trên các giá trị phương diện phổ biến.

Ví dụ: để tính tổng số lượt xem ở Đức vào một ngày cụ thể, hãy tính tổng giá trị chỉ số lượt xem cho tất cả các hàng có giá trị cột countryDE và giá trị cột ngày là ngày ở định dạng YYYY-MM-DD.

Truy xuất báo cáo YouTube Analytics

Các bước sau đây giải thích cách truy xuất báo cáo của kênh và chủ sở hữu nội dung thông qua API. Xem tài liệu về báo cáo do hệ thống quản lý để được hướng dẫn về cách truy xuất các báo cáo đó.

Bước 1: Truy xuất thông tin xác thực uỷ quyền

Tất cả các yêu cầu API Báo cáo YouTube đều phải được cho phép. Hướng dẫn uỷ quyền giải thích cách sử dụng giao thức OAuth 2.0 để truy xuất mã uỷ quyền.

Yêu cầu API Báo cáo của YouTube sử dụng các phạm vi uỷ quyền sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly Xem báo cáo YouTube Analytics dành cho nội dung của bạn trên YouTube. Phạm vi này cung cấp quyền truy cập vào các chỉ số hoạt động của người dùng, chẳng hạn như số lượt xem và số lượt xếp hạng.
https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly Xem báo cáo tiền trên YouTube Analytics cho nội dung trên YouTube của bạn. Phạm vi này cấp quyền truy cập vào các chỉ số về hoạt động của người dùng, cũng như các chỉ số về doanh thu và hiệu suất quảng cáo ước tính.

Bước 2: Xác định báo cáo để truy xuất

Hãy gọi phương thức reportTypes.list của API để truy xuất danh sách báo cáo có thể được tạo cho kênh hoặc chủ sở hữu nội dung. Phương thức này sẽ trả về một danh sách mã và tên báo cáo. Ghi lại giá trị thuộc tính id cho các báo cáo mà bạn muốn tạo. Ví dụ: Mã nhận dạng của báo cáo hoạt động cơ bản của người dùng cho các kênh là channel_basic_a1.

Bạn cũng có thể tìm tên báo cáo trong tài liệu xác định các báo cáo kênhbáo cáo của chủ sở hữu nội dung được hỗ trợ.

Bước 3: Tạo công việc báo cáo

YouTube sẽ không bắt đầu tạo báo cáo của bạn cho đến khi bạn tạo một tác vụ báo cáo cho báo cáo đó. (Do đó, báo cáo chỉ được tạo cho những kênh và chủ sở hữu nội dung thực sự muốn truy xuất báo cáo.)

Để tạo một công việc báo cáo, hãy gọi phương thức jobs.create của API. Đặt các giá trị sau trong nội dung yêu cầu:

 • Đặt giá trị của tài sản reportTypeId thành mã báo cáo mà bạn đã truy xuất ở bước 2.
 • Đặt giá trị của tài sản name thành tên mà bạn muốn liên kết với báo cáo.

Phản hồi của API cho phương thức jobs.create chứa tài nguyên Job, tài nguyên này chỉ định ID xác định duy nhất công việc. Bạn có thể bắt đầu truy xuất báo cáo trong vòng 48 giờ kể từ khi công việc được tạo và báo cáo đầu tiên có sẵn sẽ là cho ngày mà bạn lên lịch công việc.

Ví dụ: nếu bạn lên lịch công việc vào ngày 1 tháng 9, thì báo cáo cho ngày 1 tháng 9 sẽ có sẵn vào ngày 3 tháng 9. Báo cáo cho ngày 2 tháng 9 sẽ được đăng vào ngày 4 tháng 9, v.v.

Bước 4: Truy xuất mã công việc

Lưu ý: Nếu ứng dụng của bạn đã lưu trữ mã công việc được trả về trong bước 3, thì bạn có thể bỏ qua bước này.

Gọi phương thức jobs.list để truy xuất danh sách các công việc theo lịch biểu. Thuộc tính reportTypeId trong mỗi tài nguyên Job được trả về sẽ xác định loại báo cáo mà công việc đó tạo ra. Ứng dụng của bạn cần giá trị thuộc tính id từ cùng một tài nguyên trong bước sau.

Bước 5: Truy xuất URL tải xuống của báo cáo

Gọi phương thức jobs.reports.list để truy xuất danh sách báo cáo được tạo cho công việc. Trong yêu cầu, hãy đặt tham số jobId thành mã công việc của báo cáo mà bạn muốn truy xuất.

Mẹo: Hãy sử dụng tham số createdAfter để cho biết rằng API chỉ nên trả về các báo cáo được tạo sau một khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể sử dụng tham số này để đảm bảo rằng API chỉ trả về những báo cáo mà bạn chưa xử lý.

Phản hồi của API chứa danh sách tài nguyên Report dành cho công việc đó. Mỗi tài nguyên tương ứng với một báo cáo chứa dữ liệu trong một khoảng thời gian 24 giờ riêng biệt. Lưu ý: YouTube có tạo báo cáo có thể tải xuống cho những ngày không có dữ liệu. Các báo cáo đó có hàng tiêu đề nhưng không chứa dữ liệu bổ sung.

 • Thuộc tính startTimeendTime của tài nguyên xác định khoảng thời gian có dữ liệu của báo cáo.
 • Thuộc tính downloadUrl của tài nguyên xác định URL mà từ đó báo cáo có thể được tìm nạp.
 • Thuộc tính createTime của tài nguyên chỉ định ngày và giờ khi báo cáo được tạo. Ứng dụng của bạn phải lưu trữ giá trị này và sử dụng giá trị này để xác định xem các báo cáo được tải xuống trước đó có thay đổi hay không.

Bước 6: Tải báo cáo xuống

Gửi yêu cầu HTTP GET đến downloadUrl thu được trong bước 5 để truy xuất báo cáo.

Bạn có thể giảm băng thông cần thiết để tải báo cáo xuống bằng cách bật chức năng nén gzip trong các yêu cầu tải xuống. Mặc dù ứng dụng của bạn sẽ cần thêm thời gian của CPU để giải nén các phản hồi của API, nhưng lợi ích của việc tiêu thụ ít tài nguyên mạng hơn thường lớn hơn chi phí đó.

Để nhận phản hồi được mã hoá bằng gzip, hãy đặt tiêu đề của yêu cầu HTTP Accept-Encoding thành gzip như trong ví dụ sau:

Accept-Encoding: gzip

Đang xử lý báo cáo

Các phương pháp hay nhất

Ứng dụng sử dụng API Báo cáo của YouTube phải luôn tuân thủ các phương pháp sau:

 • Sử dụng hàng tiêu đề của báo cáo để xác định thứ tự của các cột trong báo cáo. Ví dụ: không giả định rằng lượt xem sẽ là chỉ số đầu tiên được trả về trong báo cáo chỉ vì đó là chỉ số đầu tiên được liệt kê trong phần mô tả báo cáo. Thay vào đó, hãy sử dụng hàng tiêu đề của báo cáo để xác định cột nào chứa dữ liệu đó.

 • Lưu giữ bản ghi các báo cáo mà bạn đã tải xuống để tránh xử lý nhiều lần cùng một báo cáo. Danh sách sau đây đề xuất một số cách để thực hiện việc đó.

  • Khi gọi phương thức reports.list, hãy sử dụng thông số createdAfter để chỉ truy xuất những báo cáo được tạo sau một ngày nhất định. (Bỏ qua tham số createdAfter trong lần đầu tiên bạn truy xuất báo cáo.)

   Mỗi lần bạn truy xuất và xử lý báo cáo thành công, hãy lưu trữ dấu thời gian tương ứng với ngày và giờ khi báo cáo mới nhất được tạo. Sau đó, cập nhật giá trị thông số createdAfter trên mỗi lệnh gọi liên tiếp tới phương thức reports.list để đảm bảo rằng bạn chỉ truy xuất các báo cáo mới, bao gồm cả các báo cáo mới có dữ liệu được chèn lấp, mỗi khi bạn gọi API.

   Để đảm bảo an toàn, trước khi truy xuất một báo cáo, bạn cũng nên kiểm tra để đảm bảo rằng mã nhận dạng của báo cáo chưa có trong cơ sở dữ liệu của bạn.

  • Lưu trữ mã nhận dạng cho từng báo cáo mà bạn đã tải xuống và xử lý. Bạn cũng có thể lưu trữ các thông tin bổ sung như ngày và giờ khi mỗi báo cáo được tạo hoặc startTimeendTime của báo cáo. Những thông tin này cùng xác định khoảng thời gian mà báo cáo chứa dữ liệu. Lưu ý rằng mỗi công việc có thể sẽ có nhiều báo cáo vì mỗi báo cáo chứa dữ liệu trong khoảng thời gian 24 giờ.

   Sử dụng mã báo cáo để xác định những báo cáo mà bạn vẫn cần tải xuống và nhập. Tuy nhiên, nếu hai báo cáo mới có cùng giá trị thuộc tính startTimeendTime, thì bạn chỉ nên nhập báo cáo có giá trị createTime mới hơn.

 • Báo cáo chứa mã nhận dạng được liên kết với tài nguyên trên YouTube và bạn có thể sử dụng API dữ liệu YouTube để truy xuất siêu dữ liệu bổ sung cho những tài nguyên đó. Như đã nêu trong Chính sách dành cho nhà phát triển của Dịch vụ API YouTube (mục III.E.4.b đến III.E.4.d), các ứng dụng API phải xoá hoặc làm mới siêu dữ liệu tài nguyên được lưu trữ từ API đó sau 30 ngày.

Đặc điểm của báo cáo

Báo cáo API là các tệp .csv (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) được lập phiên bản và có các đặc điểm sau:

 • Mỗi báo cáo chứa dữ liệu trong một khoảng thời gian 24 giờ riêng biệt, kéo dài từ 12:00 sáng đến 23:59 đêm theo giờ Thái Bình Dương. Do đó, trong mọi báo cáo nhất định, giá trị phương diện ngày luôn giống nhau.

 • Báo cáo được cập nhật hằng ngày.

 • YouTube tạo báo cáo có thể tải xuống cho những ngày không có dữ liệu. Các báo cáo đó sẽ có hàng tiêu đề nhưng sẽ không chứa dữ liệu bổ sung.

 • Báo cáo API được cung cấp trong 60 ngày kể từ thời điểm tạo, ngoại trừ dữ liệu trong quá khứ được tạo cho công việc báo cáo mới. Bạn không thể truy cập vào báo cáo sau khi đã được cấp hơn 60 ngày.
 • Những báo cáo chứa dữ liệu trong quá khứ được cung cấp trong 30 ngày kể từ thời điểm tạo báo cáo. Bạn sẽ không thể truy cập vào những báo cáo chứa dữ liệu trong quá khứ sau khi đã hơn 30 ngày.
 • Dữ liệu báo cáo không được lọc. Do đó, báo cáo kênh chứa tất cả dữ liệu về video hoặc danh sách phát của kênh, ngoại trừ trường hợp được ghi chú trong đoạn sau đây liên quan đến những tài nguyên đã bị xoá. Tương tự, báo cáo của chủ sở hữu nội dung chứa tất cả dữ liệu về kênh của chủ sở hữu nội dung (video, danh sách phát, hiệu suất quảng cáo, v.v.) với ngoại lệ sau.

  Mặc dù dữ liệu báo cáo không được lọc nhưng báo cáo không chứa bất kỳ tham chiếu nào đến các tài nguyên trên YouTube đã bị xoá ít nhất 30 ngày trước ngày tạo báo cáo.

 • Dữ liệu báo cáo không được sắp xếp.

 • Báo cáo bỏ qua những hàng không có chỉ số. Nói cách khác, những hàng không có chỉ số nào sẽ bị loại trừ khỏi báo cáo. Ví dụ: nếu video không có lượt xem nào ở Albania vào một ngày cụ thể, báo cáo của ngày đó sẽ không chứa các hàng cho Albania.

 • Báo cáo không chứa các hàng cung cấp dữ liệu tóm tắt cho chỉ số, chẳng hạn như tổng số lượt xem cho tất cả video của một kênh. Bạn có thể tính các tổng giá trị đó dưới dạng tổng của các giá trị trong báo cáo, nhưng tổng đó có thể không bao gồm các chỉ số cho các video đã xóa, như đã nêu ở trên. Bạn cũng có thể sử dụng API YouTube Analytics để xem tổng số lượt xem. API YouTube Analytics trả về tổng giá trị bao gồm các chỉ số cho những tài nguyên đã xóa mặc dù những tài nguyên đó không được tham chiếu rõ ràng trong các phản hồi của API.

Bổ sung dữ liệu cũ

Dữ liệu chèn lấp đề cập đến tập dữ liệu thay thế tập hợp đã phân phối trước đó. Khi có báo cáo dữ liệu bổ sung, ứng dụng của bạn sẽ truy xuất báo cáo mới và cập nhật dữ liệu đã lưu trữ cho khớp với tập dữ liệu đã sửa đổi. Ví dụ: ứng dụng của bạn có thể xoá dữ liệu trước đây trong khoảng thời gian được đề cập trong báo cáo, rồi nhập tập dữ liệu mới.

Nếu có dữ liệu chèn lấp, YouTube sẽ tạo một báo cáo mới có mã báo cáo mới. Trong trường hợp đó, giá trị thuộc tính startTimeendTime của báo cáo sẽ khớp với thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một báo cáo đã có từ trước và có thể bạn đã tải xuống trước đó.

Báo cáo thay thế không chứa bất kỳ tham chiếu nào đến các tài nguyên trên YouTube đã bị xoá ít nhất 30 ngày trước ngày tạo báo cáo.

Dữ liệu trong quá khứ

Khi bạn lên lịch cho một công việc báo cáo mới, YouTube sẽ tạo các báo cáo trước đây từ ngày đó trở đi và tạo các báo cáo cho khoảng thời gian 30 ngày trước thời điểm bạn tạo công việc đó. Do đó, trong tài liệu này, dữ liệu trong quá khứ đề cập đến một báo cáo chứa dữ liệu trong một khoảng thời gian trước khi công việc báo cáo được lên lịch.

Báo cáo dữ liệu trong quá khứ sẽ được đăng ngay khi có sẵn. Thông thường, tất cả dữ liệu trong quá khứ được đăng cho một công việc trong vòng vài ngày. Như được giải thích trong phần Đặc điểm của báo cáo, những báo cáo chứa dữ liệu trong quá khứ sẽ được cung cấp trong 30 ngày kể từ thời điểm tạo. Những báo cáo chứa dữ liệu không thuộc dữ liệu trong quá khứ sẽ tồn tại trong vòng 60 ngày.

Ẩn danh dữ liệu

Để đảm bảo tính ẩn danh của người xem YouTube, các giá trị của một số phương diện chỉ được trả về nếu một chỉ số trong cùng hàng đáp ứng một ngưỡng nhất định.

Ví dụ: Trong báo cáo nguồn lưu lượng truy cập video cho kênh, mỗi hàng chứa một số phương diện, bao gồm cả trafficSourceTypetrafficSourceDetail. Mỗi hàng cũng chứa nhiều chỉ số, bao gồm cả chế độ xem. Trong những hàng mô tả lưu lượng truy cập bắt nguồn từ một lượt tìm kiếm trên YouTube, phương diện trafficSourceDetail sẽ xác định cụm từ tìm kiếm đã dẫn đến lưu lượng truy cập đó.

Trong ví dụ này, các quy tắc sau được áp dụng:

 • Báo cáo nguồn lưu lượng truy cập chỉ xác định cụm từ truy vấn (trafficSourceDetail) khi cụm từ này dẫn đến ít nhất một số lượt xem nhất định của một video cụ thể vào một ngày cụ thể. Trong trường hợp này, lượt xem là phương diện, video là phương diện tổng hợp, còn trafficSourceDetail là phương diện ẩn danh.

 • Báo cáo này có một hàng bổ sung tổng hợp các chỉ số cho tất cả giá trị trafficSourceDetail không đáp ứng ngưỡng về số lượt xem. Hàng đó báo cáo tổng số lượt xem được liên kết với các cụm từ truy vấn đó nhưng không xác định chính các cụm từ đó.

Bảng sau minh hoạ các quy tắc này. Bảng đầu tiên chứa tập dữ liệu thô giả định mà YouTube sẽ sử dụng để tạo báo cáo nguồn lưu lượng truy cập, bảng thứ hai chứa chính báo cáo đó. Trong ví dụ này, ngưỡng lượt xem là 10, có nghĩa là báo cáo chỉ xác định một cụm từ tìm kiếm nếu cụm từ đó mang lại ít nhất 10 lượt xem cho một video cụ thể vào một ngày cụ thể. (Ngưỡng thực tế có thể thay đổi.)

Dữ liệu thô về lưu lượng tìm kiếm trên YouTube cho một video

Giả sử dữ liệu bên dưới mô tả lưu lượng truy cập tìm kiếm trên YouTube tới một video cụ thể vào một ngày cụ thể.

cụm từ tìm kiếm views số phút đã xem ước tính
phong cách gangnam 100 200
tâm lý 15 25
gangnam 9 15
oppa gangnam 5 8
nhảy cưỡi ngựa 2 5

Báo cáo nguồn lưu lượng truy cập mẫu

Bảng sau đây trình bày một phần trích dẫn từ báo cáo nguồn lưu lượng truy cập mà YouTube sẽ tạo cho dữ liệu thô trong phần trước. (Báo cáo thực tế sẽ chứa nhiều phương diện và chỉ số hơn.) Trong ví dụ này, báo cáo chỉ xác định cụm từ tìm kiếm nếu các cụm từ đó dẫn đến ít nhất 10 lượt xem. Các ngưỡng thực tế có thể thay đổi.

Trong hàng thứ ba của báo cáo, giá trị phương diện trafficSourceDetailNULL. Chỉ số viewsestimatedMinutesWatched chứa tổng số lượt xem và số phút đã xem cho ba cụm từ tìm kiếm tạo ra dưới 10 lượt xem.

trafficSourceDetail views estimatedMinutesWatched
phong cách gangnam 100 200
tâm lý 15 25
NULL 16 28

Các phương diện có thể bị ẩn danh

Bảng sau đây xác định các giá trị phương diện sẽ được ẩn danh nếu các giá trị chỉ số được liên kết không đáp ứng một ngưỡng nhất định. Trong mỗi trường hợp, giá trị của chỉ số này được tổng hợp dựa trên một phương diện khác. Ví dụ: nếu chỉ số là lượt xem và phương diện tổng hợp là video, thì giá trị phương diện sẽ được ẩn danh trừ phi video được xem một số lần nhất định.

Chỉ số Tổng hợp(các) phương diện Phương diện ẩn danh Giá trị ẩn danh
subscribersGained kênh country ZZ
subscribersGained kênh province US-ZZ
subscribersLost kênh country ZZ
subscribersLost kênh province US-ZZ
bình luận video country ZZ
bình luận video province US-ZZ
lượt thích video country ZZ
lượt thích video province US-ZZ
lượt không thích video country ZZ
lượt không thích video province US-ZZ
chế độ xem video ageGroup NULL
chế độ xem video gender [giới_tính] NULL
chế độ xem videotrafficSourceDetail trafficSourceDetail NULL
Số người đăng ký kênh kênh subscribedStatus NULL

Mã mẫu

Các mã mẫu sau đây minh hoạ cách sử dụng API để tạo một công việc báo cáo, sau đó truy xuất báo cáo cho công việc đó. Hai mã mẫu được cung cấp cho mỗi ngôn ngữ:

 1. Mã mẫu đầu tiên cho biết cách truy xuất danh sách các loại báo cáo có sẵn rồi tạo một công việc báo cáo mới.

 2. Mã mẫu thứ hai cho thấy cách truy xuất báo cáo cho một công việc cụ thể. Bạn có thể bắt đầu truy xuất báo cáo trong vòng 48 giờ kể từ khi công việc được tạo.

Lưu ý: Các mã mẫu sau đây có thể không đại diện cho tất cả ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ. Xem tài liệu về thư viện ứng dụng để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Java

Các mẫu sau đây sử dụng thư viện ứng dụng Java:

Ví dụ 1: Tạo công việc báo cáo

Mã mẫu sau đây gọi phương thức reportTypes.list để truy xuất danh sách các loại báo cáo có sẵn. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức jobs.create để tạo một công việc báo cáo mới.

/*
 * Copyright (c) 2015 Google Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except
 * in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License
 * is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
 * or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under
 * the License.
 */

package com.google.api.services.samples.youtube.cmdline.reporting;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.services.samples.youtube.cmdline.Auth;
import com.google.api.services.youtubereporting.YouTubeReporting;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.Job;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.ListReportTypesResponse;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.ReportType;
import com.google.common.collect.Lists;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.List;

/**
 * This sample creates a reporting job by:
 *
 * 1. Listing the available report types using the "reportTypes.list" method.
 * 2. Creating a reporting job using the "jobs.create" method.
 *
 * @author Ibrahim Ulukaya
 */
public class CreateReportingJob {

  /**
   * Define a global instance of a YouTube Reporting object, which will be used to make
   * YouTube Reporting API requests.
   */
  private static YouTubeReporting youtubeReporting;


  /**
   * Create a reporting job.
   *
   * @param args command line args (not used).
   */
  public static void main(String[] args) {

    /*
     * This OAuth 2.0 access scope allows for read access to the YouTube Analytics monetary reports for
     * authenticated user's account. Any request that retrieves earnings or ad performance metrics must
     * use this scope.
     */
    List<String> scopes = Lists.newArrayList("https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly");

    try {
      // Authorize the request.
      Credential credential = Auth.authorize(scopes, "createreportingjob");

      // This object is used to make YouTube Reporting API requests.
      youtubeReporting = new YouTubeReporting.Builder(Auth.HTTP_TRANSPORT, Auth.JSON_FACTORY, credential)
          .setApplicationName("youtube-cmdline-createreportingjob-sample").build();

      // Prompt the user to specify the name of the job to be created.
      String name = getNameFromUser();

      if (listReportTypes()) {
       createReportingJob(getReportTypeIdFromUser(), name);
      }
    } catch (GoogleJsonResponseException e) {
      System.err.println("GoogleJsonResponseException code: " + e.getDetails().getCode()
          + " : " + e.getDetails().getMessage());
      e.printStackTrace();

    } catch (IOException e) {
      System.err.println("IOException: " + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    } catch (Throwable t) {
      System.err.println("Throwable: " + t.getMessage());
      t.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * Lists report types. (reportTypes.listReportTypes)
   * @return true if at least one report type exists
   * @throws IOException
   */
  private static boolean listReportTypes() throws IOException {
    // Call the YouTube Reporting API's reportTypes.list method to retrieve report types.
    ListReportTypesResponse reportTypesListResponse = youtubeReporting.reportTypes().list()
      .execute();
    List<ReportType> reportTypeList = reportTypesListResponse.getReportTypes();

    if (reportTypeList == null || reportTypeList.isEmpty()) {
     System.out.println("No report types found.");
     return false;
    } else {
      // Print information from the API response.
      System.out.println("\n================== Report Types ==================\n");
      for (ReportType reportType : reportTypeList) {
        System.out.println(" - Id: " + reportType.getId());
        System.out.println(" - Name: " + reportType.getName());
        System.out.println("\n-------------------------------------------------------------\n");
      }
    }
    return true;
  }

  /**
   * Creates a reporting job. (jobs.create)
   *
   * @param reportTypeId Id of the job's report type.
   * @param name name of the job.
   * @throws IOException
   */
  private static void createReportingJob(String reportTypeId, String name)
    throws IOException {
    // Create a reporting job with a name and a report type id.
    Job job = new Job();
    job.setReportTypeId(reportTypeId);
    job.setName(name);

    // Call the YouTube Reporting API's jobs.create method to create a job.
    Job createdJob = youtubeReporting.jobs().create(job).execute();

    // Print information from the API response.
    System.out.println("\n================== Created reporting job ==================\n");
    System.out.println(" - ID: " + createdJob.getId());
    System.out.println(" - Name: " + createdJob.getName());
    System.out.println(" - Report Type Id: " + createdJob.getReportTypeId());
    System.out.println(" - Create Time: " + createdJob.getCreateTime());
    System.out.println("\n-------------------------------------------------------------\n");
  }

  /*
   * Prompt the user to enter a name for the job. Then return the name.
   */
  private static String getNameFromUser() throws IOException {

    String name = "";

    System.out.print("Please enter the name for the job [javaTestJob]: ");
    BufferedReader bReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    name = bReader.readLine();

    if (name.length() < 1) {
      // If nothing is entered, defaults to "javaTestJob".
     name = "javaTestJob";
    }

    System.out.println("You chose " + name + " as the name for the job.");
    return name;
  }

  /*
   * Prompt the user to enter a report type id for the job. Then return the id.
   */
  private static String getReportTypeIdFromUser() throws IOException {

    String id = "";

    System.out.print("Please enter the reportTypeId for the job: ");
    BufferedReader bReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    id = bReader.readLine();

    System.out.println("You chose " + id + " as the report type Id for the job.");
    return id;
  }
}

Ví dụ 2: Truy xuất báo cáo

Mã mẫu sẽ gọi phương thức jobs.list để truy xuất danh sách các công việc báo cáo. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức reports.list có tham số jobId được đặt thành một mã công việc cụ thể để truy xuất các báo cáo do công việc đó tạo ra. Cuối cùng, mẫu này sẽ in URL tải xuống cho từng báo cáo.

/*
 * Copyright (c) 2015 Google Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except
 * in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License
 * is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express
 * or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under
 * the License.
 */

package com.google.api.services.samples.youtube.cmdline.reporting;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.GenericUrl;
import com.google.api.services.samples.youtube.cmdline.Auth;
import com.google.api.services.youtubereporting.YouTubeReporting;
import com.google.api.services.youtubereporting.YouTubeReporting.Media.Download;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.Job;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.ListJobsResponse;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.ListReportsResponse;
import com.google.api.services.youtubereporting.model.Report;

import com.google.common.collect.Lists;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.List;

import javax.print.attribute.standard.Media;

/**
 * This sample retrieves reports created by a specific job by:
 *
 * 1. Listing the jobs using the "jobs.list" method.
 * 2. Retrieving reports using the "reports.list" method.
 *
 * @author Ibrahim Ulukaya
 */
public class RetrieveReports {

  /**
   * Define a global instance of a YouTube Reporting object, which will be used to make
   * YouTube Reporting API requests.
   */
  private static YouTubeReporting youtubeReporting;


  /**
   * Retrieve reports.
   *
   * @param args command line args (not used).
   */
  public static void main(String[] args) {

    /*
     * This OAuth 2.0 access scope allows for read access to the YouTube Analytics monetary reports for
     * authenticated user's account. Any request that retrieves earnings or ad performance metrics must
     * use this scope.
     */
    List<String> scopes = Lists.newArrayList("https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly");

    try {
      // Authorize the request.
      Credential credential = Auth.authorize(scopes, "retrievereports");

      // This object is used to make YouTube Reporting API requests.
      youtubeReporting = new YouTubeReporting.Builder(Auth.HTTP_TRANSPORT, Auth.JSON_FACTORY, credential)
          .setApplicationName("youtube-cmdline-retrievereports-sample").build();

      if (listReportingJobs()) {
       if(retrieveReports(getJobIdFromUser())) {
        downloadReport(getReportUrlFromUser());
       }
      }
    } catch (GoogleJsonResponseException e) {
      System.err.println("GoogleJsonResponseException code: " + e.getDetails().getCode()
          + " : " + e.getDetails().getMessage());
      e.printStackTrace();

    } catch (IOException e) {
      System.err.println("IOException: " + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    } catch (Throwable t) {
      System.err.println("Throwable: " + t.getMessage());
      t.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * Lists reporting jobs. (jobs.listJobs)
   * @return true if at least one reporting job exists
   * @throws IOException
   */
  private static boolean listReportingJobs() throws IOException {
    // Call the YouTube Reporting API's jobs.list method to retrieve reporting jobs.
    ListJobsResponse jobsListResponse = youtubeReporting.jobs().list().execute();
    List<Job> jobsList = jobsListResponse.getJobs();

    if (jobsList == null || jobsList.isEmpty()) {
     System.out.println("No jobs found.");
     return false;
    } else {
      // Print information from the API response.
      System.out.println("\n================== Reporting Jobs ==================\n");
      for (Job job : jobsList) {
        System.out.println(" - Id: " + job.getId());
        System.out.println(" - Name: " + job.getName());
        System.out.println(" - Report Type Id: " + job.getReportTypeId());
        System.out.println("\n-------------------------------------------------------------\n");
      }
    }
    return true;
  }

  /**
   * Lists reports created by a specific job. (reports.listJobsReports)
   *
   * @param jobId The ID of the job.
   * @throws IOException
   */
  private static boolean retrieveReports(String jobId)
    throws IOException {
    // Call the YouTube Reporting API's reports.list method
    // to retrieve reports created by a job.
    ListReportsResponse reportsListResponse = youtubeReporting.jobs().reports().list(jobId).execute();
    List<Report> reportslist = reportsListResponse.getReports();

    if (reportslist == null || reportslist.isEmpty()) {
      System.out.println("No reports found.");
      return false;
    } else {
      // Print information from the API response.
      System.out.println("\n============= Reports for the job " + jobId + " =============\n");
      for (Report report : reportslist) {
        System.out.println(" - Id: " + report.getId());
        System.out.println(" - From: " + report.getStartTime());
        System.out.println(" - To: " + report.getEndTime());
        System.out.println(" - Download Url: " + report.getDownloadUrl());
        System.out.println("\n-------------------------------------------------------------\n");
      }
    }
    return true;
  }

  /**
   * Download the report specified by the URL. (media.download)
   *
   * @param reportUrl The URL of the report to be downloaded.
   * @throws IOException
   */
  private static boolean downloadReport(String reportUrl)
    throws IOException {
    // Call the YouTube Reporting API's media.download method to download a report.
    Download request = youtubeReporting.media().download("");
    FileOutputStream fop = new FileOutputStream(new File("report"));
    request.getMediaHttpDownloader().download(new GenericUrl(reportUrl), fop);
    return true;
  }

  /*
   * Prompt the user to enter a job id for report retrieval. Then return the id.
   */
  private static String getJobIdFromUser() throws IOException {

    String id = "";

    System.out.print("Please enter the job id for the report retrieval: ");
    BufferedReader bReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    id = bReader.readLine();

    System.out.println("You chose " + id + " as the job Id for the report retrieval.");
    return id;
  }

  /*
   * Prompt the user to enter a URL for report download. Then return the URL.
   */
  private static String getReportUrlFromUser() throws IOException {

    String url = "";

    System.out.print("Please enter the report URL to download: ");
    BufferedReader bReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    url = bReader.readLine();

    System.out.println("You chose " + url + " as the URL to download.");
    return url;
  }}

1.199

Các mẫu sau đây sử dụng thư viện ứng dụng PHP.

Ví dụ 1: Tạo công việc báo cáo

Mã mẫu sau đây gọi phương thức reportTypes.list để truy xuất danh sách các loại báo cáo có sẵn. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức jobs.create để tạo một công việc báo cáo mới.

<?php

/**
 * This sample creates a reporting job by:
 *
 * 1. Listing the available report types using the "reportTypes.list" method.
 * 2. Creating a reporting job using the "jobs.create" method.
 *
 * @author Ibrahim Ulukaya
 */

/**
 * Library Requirements
 *
 * 1. Install composer (https://getcomposer.org)
 * 2. On the command line, change to this directory (api-samples/php)
 * 3. Require the google/apiclient library
 *  $ composer require google/apiclient:~2.0
 */
if (!file_exists(__DIR__ . '/vendor/autoload.php')) {
 throw new \Exception('please run "composer require google/apiclient:~2.0" in "' . __DIR__ .'"');
}

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();

/*
 * You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from the
 * {{ Google Cloud Console }} <{{ https://cloud.google.com/console }}>
 * For more information about using OAuth 2.0 to access Google APIs, please see:
 * <https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication>
 * Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
 */
$OAUTH2_CLIENT_ID = 'REPLACE_ME';
$OAUTH2_CLIENT_SECRET = 'REPLACE_ME';

$client = new Google_Client();
$client->setClientId($OAUTH2_CLIENT_ID);
$client->setClientSecret($OAUTH2_CLIENT_SECRET);

/*
 * This OAuth 2.0 access scope allows for read access to the YouTube Analytics monetary reports for
 * authenticated user's account. Any request that retrieves earnings or ad performance metrics must
 * use this scope.
 */
$client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly');
$redirect = filter_var('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'],
  FILTER_SANITIZE_URL);
$client->setRedirectUri($redirect);

// YouTube Reporting object used to make YouTube Reporting API requests.
$youtubeReporting = new Google_Service_YouTubeReporting($client);

// Check if an auth token exists for the required scopes
$tokenSessionKey = 'token-' . $client->prepareScopes();
if (isset($_GET['code'])) {
 if (strval($_SESSION['state']) !== strval($_GET['state'])) {
  die('The session state did not match.');
 }

 $client->authenticate($_GET['code']);
 $_SESSION[$tokenSessionKey] = $client->getAccessToken();
 header('Location: ' . $redirect);
}

if (isset($_SESSION[$tokenSessionKey])) {
 $client->setAccessToken($_SESSION[$tokenSessionKey]);
}

// Check to ensure that the access token was successfully acquired.
if ($client->getAccessToken()) {
 // This code executes if the user enters a name in the form
 // and submits the form. Otherwise, the page displays the form above.
 try {
  if (empty(listReportTypes($youtubeReporting, $htmlBody))) {
   $htmlBody .= sprintf('<p>No report types found.</p>');
  } else if ($_GET['reportTypeId']){
   createReportingJob($youtubeReporting, $_GET['reportTypeId'], $_GET['jobName'], $htmlBody);
  }
 } catch (Google_Service_Exception $e) {
  $htmlBody = sprintf('<p>A service error occurred: <code>%s</code></p>',
    htmlspecialchars($e->getMessage()));
 } catch (Google_Exception $e) {
  $htmlBody = sprintf('<p>An client error occurred: <code>%s</code></p>',
    htmlspecialchars($e->getMessage()));
 }
 $_SESSION[$tokenSessionKey] = $client->getAccessToken();
} elseif ($OAUTH2_CLIENT_ID == 'REPLACE_ME') {
 $htmlBody = <<<END
 <h3>Client Credentials Required</h3>
 <p>
  You need to set <code>\$OAUTH2_CLIENT_ID</code> and
  <code>\$OAUTH2_CLIENT_ID</code> before proceeding.
 <p>
END;
} else {
 // If the user hasn't authorized the app, initiate the OAuth flow
 $state = mt_rand();
 $client->setState($state);
 $_SESSION['state'] = $state;

 $authUrl = $client->createAuthUrl();
 $htmlBody = <<<END
 <h3>Authorization Required</h3>
 <p>You need to <a href="$authUrl">authorize access</a> before proceeding.<p>
END;
}


/**
 * Creates a reporting job. (jobs.create)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $reportTypeId Id of the job's report type.
 * @param string $name name of the job.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function createReportingJob(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting, $reportTypeId,
  $name, &$htmlBody) {
 # Create a reporting job with a name and a report type id.
 $reportingJob = new Google_Service_YouTubeReporting_Job();
 $reportingJob->setReportTypeId($reportTypeId);
 $reportingJob->setName($name);

 // Call the YouTube Reporting API's jobs.create method to create a job.
 $jobCreateResponse = $youtubeReporting->jobs->create($reportingJob);

 $htmlBody .= "<h2>Created reporting job</h2><ul>";
 $htmlBody .= sprintf('<li>"%s" for reporting type "%s" at "%s"</li>',
   $jobCreateResponse['name'], $jobCreateResponse['reportTypeId'], $jobCreateResponse['createTime']);
 $htmlBody .= '</ul>';
}


/**
 * Returns a list of report types. (reportTypes.listReportTypes)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function listReportTypes(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting, &$htmlBody) {
 // Call the YouTube Reporting API's reportTypes.list method to retrieve report types.
 $reportTypes = $youtubeReporting->reportTypes->listReportTypes();

 $htmlBody .= "<h3>Report Types</h3><ul>";
 foreach ($reportTypes as $reportType) {
  $htmlBody .= sprintf('<li>id: "%s", name: "%s"</li>', $reportType['id'], $reportType['name']);
 }
 $htmlBody .= '</ul>';

 return $reportTypes;
}
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Create a reporting job</title>
</head>
<body>
 <form method="GET">
  <div>
   Job Name: <input type="text" id="jobName" name="jobName" placeholder="Enter Job Name">
  </div>
  <br>
  <div>
   Report Type Id: <input type="text" id="reportTypeId" name="reportTypeId" placeholder="Enter Report Type Id">
  </div>
  <br>
  <input type="submit" value="Create!">
 </form>
 <?=$htmlBody?>
</body>
</html>

Ví dụ 2: Truy xuất báo cáo

Mã mẫu sẽ gọi phương thức jobs.list để truy xuất danh sách các công việc báo cáo. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức reports.list có tham số jobId được đặt thành một mã công việc cụ thể để truy xuất các báo cáo do công việc đó tạo ra. Cuối cùng, mẫu này sẽ in URL tải xuống cho từng báo cáo.

<?php

/**
 * This sample supports the following use cases:
 *
 * 1. Retrieve reporting jobs by content owner:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID"
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --includeSystemManaged==True
 * 2. Retrieving list of downloadable reports for a particular job:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --jobId="JOB_ID"
 * 3. Download a report:
 *  Ex: php retrieve_reports.php --contentOwner=="CONTENT_OWNER_ID" --downloadUrl="DOWNLOAD_URL" --outputFile="report.txt"
 */

/**
 * Library Requirements
 *
 * 1. Install composer (https://getcomposer.org)
 * 2. On the command line, change to this directory (api-samples/php)
 * 3. Require the google/apiclient library
 *  $ composer require google/apiclient:~2.0
 */
if (!file_exists(__DIR__ . '/vendor/autoload.php')) {
 throw new \Exception('please run "composer require google/apiclient:~2.2.0" in "' . __DIR__ .'"');
}

require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
session_start();


define('CREDENTIALS_PATH', '~/.credentials/youtube-php.json');

$longOptions = array(
 'contentOwner::',
 'downloadUrl::',
 'includeSystemManaged::',
 'jobId::',
 'outputFile::',
);

$options = getopt('', $longOptions);

$CONTENT_OWNER_ID = ($options['contentOwner'] ? $options['contentOwner'] : '');
$DOWNLOAD_URL = (array_key_exists('downloadUrl', $options) ?
         $options['downloadUrl'] : '');
$INCLUDE_SYSTEM_MANAGED = (array_key_exists('includeSystemManaged', $options) ?
              $options['includeSystemManaged'] : '');
$JOB_ID = (array_key_exists('jobId', $options) ? $options['jobId'] : '');
$OUTPUT_FILE = (array_key_exists('outputFile', $options) ?
        $options['outputFile'] : '');

/*
 * You can obtain an OAuth 2.0 client ID and client secret from the
 * {{ Google Cloud Console }} <{{ https://cloud.google.com/console }}>
 * For more information about using OAuth 2.0 to access Google APIs, please see:
 * <https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication>
 * Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
 */
function getClient() {
 $client = new Google_Client();
 $client->setAuthConfigFile('client_secrets_php.json');
 $client->addScope(
   'https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly');
 $client->setRedirectUri('urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob');
 $client->setAccessType('offline');

 // Load previously authorized credentials from a file.
 $credentialsPath = expandHomeDirectory(CREDENTIALS_PATH);
 if (file_exists($credentialsPath)) {
  $accessToken = json_decode(file_get_contents($credentialsPath), true);
 } else {
  // Request authorization from the user.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  printf('Open the following link in your browser:\n%s\n', $authUrl);
  print 'Enter verification code: ';
  $authCode = trim(fgets(STDIN));

  // Exchange authorization code for an access token.
  $accessToken = $client->authenticate($authCode);
  $refreshToken = $client->getRefreshToken();

  // Store the credentials to disk.
  if(!file_exists(dirname($credentialsPath))) {
   mkdir(dirname($credentialsPath), 0700, true);
  }
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($accessToken));
  printf('Credentials saved to %s\n', $credentialsPath);

  //fclose($fp);
 }
 $client->setAccessToken($accessToken);

 // Refresh the token if it's expired.
 if ($client->isAccessTokenExpired()) {
  $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());
  file_put_contents($credentialsPath, json_encode($client->getAccessToken()));
 }

 return $client;
}

/**
 * Expands the home directory alias '~' to the full path.
 * @param string $path the path to expand.
 * @return string the expanded path.
 */
function expandHomeDirectory($path) {
 $homeDirectory = getenv('HOME');
 if (empty($homeDirectory)) {
  $homeDirectory = getenv('HOMEDRIVE') . getenv('HOMEPATH');
 }
 return str_replace('~', realpath($homeDirectory), $path);
}

/**
 * Returns a list of reporting jobs. (jobs.listJobs)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $onBehalfOfContentOwner A content owner ID.
 */
function listReportingJobs(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $onBehalfOfContentOwner = '', $includeSystemManaged = False) {
 $reportingJobs = $youtubeReporting->jobs->listJobs(
   array('onBehalfOfContentOwner' => $onBehalfOfContentOwner,
      'includeSystemManaged' => $includeSystemManaged));
 print ('REPORTING JOBS' . PHP_EOL . '**************' . PHP_EOL);
 foreach ($reportingJobs as $job) {
  print($job['reportTypeId'] . ':' . $job['id'] . PHP_EOL);
 }
 print(PHP_EOL);
}

/**
 * Lists reports created by a specific job. (reports.listJobsReports)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $jobId The ID of the job.
 * @param string $onBehalfOfContentOwner A content owner ID.
 */
function listReportsForJob(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $jobId, $onBehalfOfContentOwner = '') {
 $reports = $youtubeReporting->jobs_reports->listJobsReports($jobId,
   array('onBehalfOfContentOwner' => $onBehalfOfContentOwner));
 print ('DOWNLOADABLE REPORTS' . PHP_EOL . '********************' . PHP_EOL);
 foreach ($reports['reports'] as $report) {
  print('Created: ' . date('d M Y', strtotime($report['createTime'])) .
     ' (' . date('d M Y', strtotime($report['startTime'])) .
     ' to ' . date('d M Y', strtotime($report['endTime'])) . ')' .
     PHP_EOL . '  ' . $report['downloadUrl'] . PHP_EOL . PHP_EOL);
 }
}

/**
 * Download the report specified by the URL. (media.download)
 *
 * @param Google_Service_YouTubereporting $youtubeReporting YouTube Reporting service object.
 * @param string $reportUrl The URL of the report to be downloaded.
 * @param string $outputFile The file to write the report to locally.
 * @param $htmlBody - html body.
 */
function downloadReport(Google_Service_YouTubeReporting $youtubeReporting,
  $reportUrl, $outputFile) {
 $client = $youtubeReporting->getClient();
 // Setting the defer flag to true tells the client to return a request that
 // can be called with ->execute(); instead of making the API call immediately.
 $client->setDefer(true);

 // Call YouTube Reporting API's media.download method to download a report.
 $request = $youtubeReporting->media->download('', array('alt' => 'media'));
 $request = $request->withUri(new \GuzzleHttp\Psr7\Uri($reportUrl));
 $responseBody = '';
 try {
  $response = $client->execute($request);
  $responseBody = $response->getBody();
 } catch (Google_Service_Exception $e) {
  $responseBody = $e->getTrace()[0]['args'][0]->getResponseBody();
 }
 file_put_contents($outputFile, $responseBody);
 $client->setDefer(false);
}

// Define an object that will be used to make all API requests.
$client = getClient();
// YouTube Reporting object used to make YouTube Reporting API requests.
$youtubeReporting = new Google_Service_YouTubeReporting($client);

if ($CONTENT_OWNER_ID) {
 if (!$DOWNLOAD_URL && !$JOB_ID) {
  listReportingJobs($youtubeReporting, $CONTENT_OWNER_ID,
           $INCLUDE_SYSTEM_MANAGED);
 } else if ($JOB_ID) {
  listReportsForJob($youtubeReporting, $JOB_ID, $CONTENT_OWNER_ID);
 } else if ($DOWNLOAD_URL && $OUTPUT_FILE) {
  downloadReport($youtubeReporting, $DOWNLOAD_URL, $OUTPUT_FILE);
 }
}

?>

Python

Các mẫu sau dùng thư viện ứng dụng Python.

Ví dụ 1: Tạo công việc báo cáo

Mã mẫu sau đây gọi phương thức reportTypes.list để truy xuất danh sách các loại báo cáo có sẵn. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức jobs.create để tạo một công việc báo cáo mới.

#!/usr/bin/python

# Create a reporting job for the authenticated user's channel or
# for a content owner that the user's account is linked to.
# Usage example:
# python create_reporting_job.py --name='<name>'
# python create_reporting_job.py --content-owner='<CONTENT OWNER ID>'
# python create_reporting_job.py --content-owner='<CONTENT_OWNER_ID>' --report-type='<REPORT_TYPE_ID>' --name='<REPORT_NAME>'

import argparse
import os

import google.oauth2.credentials
import google_auth_oauthlib.flow
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow


# The CLIENT_SECRETS_FILE variable specifies the name of a file that contains

# the OAuth 2.0 information for this application, including its client_id and
# client_secret. You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from
# the {{ Google Cloud Console }} at
# {{ https://cloud.google.com/console }}.
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
# For more information about using OAuth2 to access the YouTube Data API, see:
#  https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication
# For more information about the client_secrets.json file format, see:
#  https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
CLIENT_SECRETS_FILE = 'client_secret.json'

# This OAuth 2.0 access scope allows for read access to the YouTube Analytics monetary reports for
# authenticated user's account. Any request that retrieves earnings or ad performance metrics must
# use this scope.
SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly']
API_SERVICE_NAME = 'youtubereporting'
API_VERSION = 'v1'

# Authorize the request and store authorization credentials.
def get_authenticated_service():
 flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(CLIENT_SECRETS_FILE, SCOPES)
 credentials = flow.run_console()
 return build(API_SERVICE_NAME, API_VERSION, credentials = credentials)

# Remove keyword arguments that are not set.
def remove_empty_kwargs(**kwargs):
 good_kwargs = {}
 if kwargs is not None:
  for key, value in kwargs.iteritems():
   if value:
    good_kwargs[key] = value
 return good_kwargs

# Call the YouTube Reporting API's reportTypes.list method to retrieve report types.
def list_report_types(youtube_reporting, **kwargs):
 # Provide keyword arguments that have values as request parameters.
 kwargs = remove_empty_kwargs(**kwargs)
 results = youtube_reporting.reportTypes().list(**kwargs).execute()
 reportTypes = results['reportTypes']

 if 'reportTypes' in results and results['reportTypes']:
  reportTypes = results['reportTypes']
  for reportType in reportTypes:
   print 'Report type id: %s\n name: %s\n' % (reportType['id'], reportType['name'])
 else:
  print 'No report types found'
  return False

 return True


# Call the YouTube Reporting API's jobs.create method to create a job.
def create_reporting_job(youtube_reporting, report_type_id, **kwargs):
 # Provide keyword arguments that have values as request parameters.
 kwargs = remove_empty_kwargs(**kwargs)

 reporting_job = youtube_reporting.jobs().create(
  body=dict(
   reportTypeId=args.report_type,
   name=args.name
  ),
  **kwargs
 ).execute()

 print ('Reporting job "%s" created for reporting type "%s" at "%s"'
     % (reporting_job['name'], reporting_job['reportTypeId'],
       reporting_job['createTime']))


# Prompt the user to enter a report type id for the job. Then return the id.
def get_report_type_id_from_user():
 report_type_id = raw_input('Please enter the reportTypeId for the job: ')
 print ('You chose "%s" as the report type Id for the job.' % report_type_id)
 return report_type_id

# Prompt the user to set a job name
def prompt_user_to_set_job_name():
 job_name = raw_input('Please set a name for the job: ')
 print ('Great! "%s" is a memorable name for this job.' % job_name)
 return job_name


if __name__ == '__main__':
 parser = argparse.ArgumentParser()
 # The 'name' option specifies the name that will be used for the reporting job.
 parser.add_argument('--content-owner', default='',
   help='ID of content owner for which you are retrieving jobs and reports.')
 parser.add_argument('--include-system-managed', default=False,
   help='Whether the API response should include system-managed reports')
 parser.add_argument('--name', default='',
  help='Name for the reporting job. The script prompts you to set a name ' +
     'for the job if you do not provide one using this argument.')
 parser.add_argument('--report-type', default=None,
  help='The type of report for which you are creating a job.')
 args = parser.parse_args()

 youtube_reporting = get_authenticated_service()

 try:
  # Prompt user to select report type if they didn't set one on command line.
  if not args.report_type:
   if list_report_types(youtube_reporting,
              onBehalfOfContentOwner=args.content_owner,
              includeSystemManaged=args.include_system_managed):
    args.report_type = get_report_type_id_from_user()
  # Prompt user to set job name if not set on command line.
  if not args.name:
   args.name = prompt_user_to_set_job_name()
  # Create the job.
  if args.report_type:
   create_reporting_job(youtube_reporting,
              args,
              onBehalfOfContentOwner=args.content_owner)
 except HttpError, e:
  print 'An HTTP error %d occurred:\n%s' % (e.resp.status, e.content)

Ví dụ 2: Truy xuất báo cáo

Mã mẫu sẽ gọi phương thức jobs.list để truy xuất danh sách các công việc báo cáo. Sau đó, hàm này sẽ gọi phương thức reports.list có tham số jobId được đặt thành một mã công việc cụ thể để truy xuất các báo cáo do công việc đó tạo ra. Cuối cùng, mẫu này sẽ in URL tải xuống cho từng báo cáo.

#!/usr/bin/python

###
#
# This script retrieves YouTube Reporting API reports. Use cases:
# 1. If you specify a report URL, the script downloads that report.
# 2. Otherwise, if you specify a job ID, the script retrieves a list of
#  available reports for that job and prompts you to select a report.
#  Then it retrieves that report as in case 1.
# 3. Otherwise, the list retrieves a list of jobs for the user or,
#  if specified, the content owner that the user is acting on behalf of.
#  Then it prompts the user to select a job, and then executes case 2 and
#  then case 1.
# Usage examples:
# python retrieve_reports.py --content_owner_id=<CONTENT_OWNER_ID> --local_file=<LOCAL_FILE>
# python retrieve_reports.py --content_owner_id=<CONTENT_OWNER_ID> --job_id=<JOB_ID> --local_file=<LOCAL_FILE>
# python retrieve_reports.py --content_owner_id=<CONTENT_OWNER_ID> --report_url=<REPORT_URL> --local_file=<LOCAL_FILE>
#
###

import argparse
import os

import google.oauth2.credentials
import google_auth_oauthlib.flow
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaIoBaseDownload
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from io import FileIO


# The CLIENT_SECRETS_FILE variable specifies the name of a file that contains
# the OAuth 2.0 information for this application, including its client_id and
# client_secret. You can acquire an OAuth 2.0 client ID and client secret from
# the {{ Google Cloud Console }} at
# {{ https://cloud.google.com/console }}.
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
# For more information about using OAuth2 to access the YouTube Data API, see:
#  https://developers.google.com/youtube/v3/guides/authentication
# For more information about the client_secrets.json file format, see:
#  https://developers.google.com/api-client-library/python/guide/aaa_client_secrets
CLIENT_SECRETS_FILE = 'client_secret.json'

# This OAuth 2.0 access scope allows for read access to YouTube Analytics
# monetary reports for the authenticated user's account. Any request that
# retrieves earnings or ad performance metrics must use this scope.
SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics-monetary.readonly']
API_SERVICE_NAME = 'youtubereporting'
API_VERSION = 'v1'

# Authorize the request and store authorization credentials.
def get_authenticated_service():
 flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(CLIENT_SECRETS_FILE, SCOPES)
 credentials = flow.run_console()
 return build(API_SERVICE_NAME, API_VERSION, credentials = credentials)

# Remove keyword arguments that are not set.
def remove_empty_kwargs(**kwargs):
 good_kwargs = {}
 if kwargs is not None:
  for key, value in kwargs.iteritems():
   if value:
    good_kwargs[key] = value
 return good_kwargs

# Call the YouTube Reporting API's jobs.list method to retrieve reporting jobs.
def list_reporting_jobs(youtube_reporting, **kwargs):
 # Only include the onBehalfOfContentOwner keyword argument if the user
 # set a value for the --content_owner argument.
 kwargs = remove_empty_kwargs(**kwargs)

 # Retrieve the reporting jobs for the user (or content owner).
 results = youtube_reporting.jobs().list(**kwargs).execute()

 if 'jobs' in results and results['jobs']:
  jobs = results['jobs']
  for job in jobs:
   print ('Reporting job id: %s\n name: %s\n for reporting type: %s\n'
    % (job['id'], job['name'], job['reportTypeId']))
 else:
  print 'No jobs found'
  return False

 return True

# Call the YouTube Reporting API's reports.list method to retrieve reports created by a job.
def retrieve_reports(youtube_reporting, **kwargs):
 # Only include the onBehalfOfContentOwner keyword argument if the user
 # set a value for the --content_owner argument.
 kwargs = remove_empty_kwargs(**kwargs)

 # Retrieve available reports for the selected job.
 results = youtube_reporting.jobs().reports().list(
  **kwargs
 ).execute()

 if 'reports' in results and results['reports']:
  reports = results['reports']
  for report in reports:
   print ('Report dates: %s to %s\n    download URL: %s\n'
    % (report['startTime'], report['endTime'], report['downloadUrl']))


# Call the YouTube Reporting API's media.download method to download the report.
def download_report(youtube_reporting, report_url, local_file):
 request = youtube_reporting.media().download(
  resourceName=' '
 )
 request.uri = report_url
 fh = FileIO(local_file, mode='wb')
 # Stream/download the report in a single request.
 downloader = MediaIoBaseDownload(fh, request, chunksize=-1)

 done = False
 while done is False:
  status, done = downloader.next_chunk()
  if status:
   print 'Download %d%%.' % int(status.progress() * 100)
 print 'Download Complete!'


# Prompt the user to select a job and return the specified ID.
def get_job_id_from_user():
 job_id = raw_input('Please enter the job id for the report retrieval: ')
 print ('You chose "%s" as the job Id for the report retrieval.' % job_id)
 return job_id

# Prompt the user to select a report URL and return the specified URL.
def get_report_url_from_user():
 report_url = raw_input('Please enter the report URL to download: ')
 print ('You chose "%s" to download.' % report_url)
 return report_url

if __name__ == '__main__':
 parser = argparse.ArgumentParser()
 parser.add_argument('--content_owner', default='',
   help='ID of content owner for which you are retrieving jobs and reports')
 parser.add_argument('--job_id', default=None,
   help='ID of the job for which you are retrieving reports. If not ' +
      'provided AND report_url is also not provided, then the script ' +
      'calls jobs.list() to retrieve a list of jobs.')
 parser.add_argument('--report_url', default=None,
   help='URL of the report to retrieve. If not specified, the script ' +
      'calls reports.list() to retrieve a list of reports for the ' +
      'selected job.')
 parser.add_argument('--local_file', default='yt_report.txt',
   help='The name of the local file where the downloaded report will be written.')
 args = parser.parse_args()

 youtube_reporting = get_authenticated_service()
 try:
  # If the user has not specified a job ID or report URL, retrieve a list
  # of available jobs and prompt the user to select one.
  if not args.job_id and not args.report_url:
   if list_reporting_jobs(youtube_reporting,
               onBehalfOfContentOwner=args.content_owner):
    args.job_id = get_job_id_from_user()

  # If the user has not specified a report URL, retrieve a list of reports
  # available for the specified job and prompt the user to select one.
  if args.job_id and not args.report_url:
   retrieve_reports(youtube_reporting,
            jobId=args.job_id,
            onBehalfOfContentOwner=args.content_owner)
   args.report_url = get_report_url_from_user()

  # Download the selected report.
  if args.report_url:
   download_report(youtube_reporting, args.report_url, args.local_file)
 except HttpError, e:
  print 'An HTTP error %d occurred:\n%s' % (e.resp.status, e.content)