I18nLanguages: list

מחזירה רשימה של שפות האפליקציה הנתמכות באתר YouTube.

ההשפעה של המכסה: לקריאה לשיטה הזו יש עלות מכסה של יחידה אחת.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/i18nLanguages

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part מציין את מאפייני המשאבים של i18nLanguage שייכללו בתגובת ה-API. מגדירים את ערך הפרמטר כ-snippet.
פרמטרים אופציונליים
hl string
הפרמטר hl מציין את השפה של ערכי הטקסט בתגובת ה-API. ערך ברירת המחדל הוא en_US.

גוף הבקשה

אין לציין את גוף הבקשה בקריאה לשיטה הזו.

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguageListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    i18nLanguage resource
  ]
}

תכונות

הטבלה הבאה מגדירה את המאפיינים שיופיעו במשאב הזה:

תכונות
kind string
מזהה את הסוג של משאב ה-API. הערך יהיה youtube#i18nLanguageListResponse.
etag etag
ה-e של המשאב הזה.
items[] list
רשימה של שפות נתמכות ב-i18n. במפה הזו, מזהה השפה של i18n הוא מפתח המפה, והערך שלו הוא המשאב i18nLanguage התואם.

שגיאות

ה-API לא מגדיר הודעות שגיאה ייחודיות לשיטת ה-API הזו. עם זאת, השיטה הזו עדיין יכולה להחזיר שגיאות כלליות של ה-API שמפורטות בתיעוד של הודעת השגיאה.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.