PlaylistItems: insert

เพิ่มแหล่งข้อมูลลงในเพลย์ลิสต์

ผลกระทบของโควต้า: การเรียกใช้วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายโควต้า 50 หน่วย

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
part string
พารามิเตอร์ part ทำหน้าที่ 2 อย่างในการดำเนินการนี้ โดยจะระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่การดำเนินการเขียนจะตั้งค่า รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่การตอบกลับจาก API จะรวมไว้ด้วย

รายการต่อไปนี้มีชื่อ part ที่คุณใส่ไว้ในค่าพารามิเตอร์ได้
 • contentDetails
 • id
 • snippet
 • status
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอระบุผู้ใช้ YouTube CMS ที่ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุไว้ในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดของตนโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับแต่ละช่อง บัญชี CMS ที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์จะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ

เนื้อหาของคำขอ

ระบุแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเพลย์ลิสต์ในส่วนเนื้อหาของคำขอ สำหรับแหล่งข้อมูลดังกล่าว ให้ทำดังนี้

 • คุณต้องระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้

  • snippet.playlistId
  • snippet.resourceId

 • คุณกำหนดค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้ได้

  • snippet.playlistId
  • snippet.position
  • snippet.resourceId
  • contentDetails.note
  • contentDetails.startAt
  • contentDetails.endAt

คำตอบ

หากทำสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากรplaylistItem ในส่วนเนื้อหาของการตอบสนอง

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
forbidden (403) playlistContainsMaximumNumberOfVideos เพลย์ลิสต์นี้มีรายการถึงจำนวนสูงสุดที่อนุญาตแล้ว
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible คำขอไม่ได้รับอนุญาตให้แทรกรายการเพลย์ลิสต์ที่ระบุอย่างถูกต้อง
invalidValue (400) invalidContentDetails พร็อพเพอร์ตี้ contentDetails ในคำขอไม่ถูกต้อง สาเหตุที่เป็นไปได้คือช่อง contentDetails.note ยาวเกิน 280 อักขระ
invalidValue (400) invalidPlaylistItemPosition คำขอพยายามตั้งค่าตำแหน่งของรายการเพลย์ลิสต์เป็นค่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รองรับ ตรวจสอบค่าของพร็อพเพอร์ตี้ position ใน snippet ของทรัพยากร
invalidValue (400) invalidResourceType type ที่ระบุสำหรับรหัสทรัพยากรไม่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการนี้ รหัสทรัพยากรจะระบุรายการที่เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เช่น youtube#video
invalidValue (400) manualSortRequired คำขอพยายามกำหนดตำแหน่งรายการเพลย์ลิสต์ แต่เพลย์ลิสต์ไม่ได้ใช้การจัดเรียงด้วยตนเอง (เช่น รายการเพลย์ลิสต์อาจจัดเรียงตามวันที่หรือความนิยม) คุณแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยการนำองค์ประกอบ snippet.position ออกจากทรัพยากรที่คำขอกำลังแทรก หากต้องการให้รายการเพลย์ลิสต์มีตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในรายการ ก่อนอื่นคุณต้องอัปเดตตัวเลือกการเรียงลำดับของเพลย์ลิสต์เป็นกำหนดเองในการตั้งค่าของเพลย์ลิสต์ ปรับการตั้งค่านี้ได้ในเครื่องมือจัดการวิดีโอของ YouTube
invalidValue (400) videoAlreadyInAnotherSeriesPlaylist วิดีโอที่คุณพยายามเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์อยู่ในรายการซีรีส์อื่นแล้ว
notFound (404) playlistNotFound ไม่พบเพลย์ลิสต์ที่ระบุด้วยพารามิเตอร์ playlistId ของคำขอ
notFound (404) videoNotFound ไม่พบวิดีโอที่คุณพยายามเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์ ตรวจสอบว่าค่าของพร็อพเพอร์ตี้ videoId ถูกต้อง
required (400) channelIdRequired คำขอนี้ไม่ได้ระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ channelId ที่จำเป็น
required (400) playlistIdRequired คำขอนี้ไม่ได้ระบุค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ playlistId ที่จำเป็น
required (400) resourceIdRequired คำขอต้องมีทรัพยากรที่ออบเจ็กต์ snippet ระบุ resourceId
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API ไม่รองรับความสามารถในการแทรกวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ที่ระบุ เช่น คุณไม่สามารถแทรกวิดีโอในเพลย์ลิสต์วิดีโอที่อัปโหลด

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API