Subscriptions: insert

הוספת מינוי לערוץ של המשתמש המאומת.

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/subscriptions

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part משרת שתי מטרות בפעולה זו. היא מזהה את המאפיינים שפעולת הכתיבה תגדיר, וגם את המאפיינים שייכללו בתגובת ה-API.

הרשימה הבאה מכילה את שמות part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
  • contentDetails
  • id
  • snippet
  • subscriberSnippet

גוף הבקשה

צריך לציין משאב מינוי בגוף הבקשה. במשאב הזה:

  • צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

    • snippet.resourceId

  • ניתן להגדיר ערכים למאפיינים הבאים:

    • snippet.resourceId

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה משאב של מינוי בגוף התשובה.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) subscriptionDuplicate המינוי שניסית ליצור כבר קיים.
badRequest (400) subscriptionForbidden הגעת למספר המינויים המרבי.
badRequest (400) subscriptionForbidden אין תמיכה להירשם לערוץ שלך.
badRequest (400) subscriptionForbidden יותר מדי מינויים לאחרונה. יש לנסות שוב בעוד מספר שעות.
forbidden (403) subscriptionForbidden הבקשה לא מאומתת כראוי או אינה נתמכת בערוץ הזה.
notFound (404) publisherNotFound המשאב שצוין במאפיין snippet.resourceId של הבקשה לא נמצא.
notFound (404) subscriberNotFound לא ניתן למצוא את המנוי שצוין בבקשה.
required (400) publisherRequired משאב המינוי שצוין בבקשה חייב להשתמש במאפיין snippet.resourceId כדי לזהות את הערוץ שנרשמת אליו.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.