Quảng cáo gốc nâng cao

Hiển thị định dạng quảng cáo gốc do hệ thống xác định

Khi một quảng cáo gốc tải, ứng dụng của bạn sẽ nhận được một đối tượng quảng cáo gốc thông qua một trong các thông báo giao thức GADAdLoaderDelegate. Sau đó, ứng dụng sẽ chịu trách nhiệm hiển thị quảng cáo (mặc dù ứng dụng không nhất thiết phải làm việc đó ngay lập tức). Để việc hiển thị định dạng quảng cáo do hệ thống xác định trở nên dễ dàng hơn, SDK sẽ cung cấp một số tài nguyên hữu ích.

GADNativeAdView

Đối với GADNativeAd, có một lớp "chế độ xem quảng cáo" tương ứng: GADNativeAdView. Lớp chế độ xem quảng cáo này là UIView mà nhà xuất bản nên sử dụng để hiển thị quảng cáo. Ví dụ: một GADNativeAdView duy nhất có thể hiển thị một bản sao của GADNativeAd. Mỗi đối tượng UIView được dùng để hiển thị tài sản của quảng cáo đó phải là chế độ xem phụ của đối tượng GADNativeAdView đó.

Ví dụ: nếu bạn đang hiển thị một quảng cáo trong UITableView, hệ phân cấp chế độ xem cho một trong các ô có thể trông như sau:

Lớp GADNativeAdView cũng cung cấp IBOutlets dùng để đăng ký chế độ xem cho từng tài sản riêng lẻ và một phương thức để đăng ký đối tượng GADNativeAd. Việc đăng ký các chế độ xem theo cách này cho phép SDK tự động xử lý các công việc như:

 • Ghi lại các lần nhấp.
 • Ghi lại các lần hiển thị (khi pixel đầu tiên hiển thị trên màn hình).
 • Hiển thị lớp phủ Lựa chọn quảng cáo.

Lớp phủ Lựa chọn quảng cáo

Đối với quảng cáo gốc gián tiếp (phân phát qua tính năng chèn lấp AdMob hoặc qua Ad Exchange hay AdSense), SDK sẽ thêm một lớp phủ Lựa chọn quảng cáo. Hãy để trống góc ưa thích của chế độ xem quảng cáo gốc để hệ thống tự động chèn biểu trưng Lựa chọn quảng cáo. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng lớp phủ Lựa chọn quảng cáo được đặt trên nội dung cho phép người dùng dễ dàng nhìn thấy biểu tượng đó. Để biết thêm thông tin về giao diện và chức năng của lớp phủ, hãy xem nguyên tắc triển khai quảng cáo gốc có lập trình.

Thuộc tính quảng cáo

Khi hiển thị quảng cáo gốc có lập trình, bạn phải hiển thị một thuộc tính quảng cáo để biểu thị rằng chế độ xem đó là quảng cáo.

Ví dụ về mã

Hãy cùng tìm hiểu cách hiển thị quảng cáo gốc sử dụng các chế độ xem được tải động từ các tệp xib. Đây có thể là một phương pháp rất hữu ích khi sử dụng GADAdLoaders được định cấu hình để yêu cầu nhiều định dạng.

Sắp xếp bố cục cho UIViews

Bước đầu tiên cần làm là sắp xếp bố cục cho UIViews, chế độ xem này sẽ hiển thị tài sản quảng cáo gốc. Bạn có thể thực hiện việc này trong Trình tạo giao diện như khi tạo bất kỳ tệp xib nào khác. Dưới đây là hình thức hiển thị của bố cục quảng cáo gốc:

Hãy chú ý tới giá trị Lớp tùy chỉnh ở góc bên phải phía trên cùng của hình ảnh. Giá trị được đặt thành

GADNativeAdView. Đây là lớp chế độ xem quảng cáo được dùng để hiển thị một GADNativeAd.

Ngoài ra, bạn cũng cần đặt lớp tùy chỉnh cho GADMediaView, lớp này được dùng để hiển thị video hoặc hình ảnh cho quảng cáo.

Liên kết các đầu ra với chế độ xem

Sau khi các chế độ xem đã sẵn sàng và bạn đã chỉ định đúng lớp chế độ xem quảng cáo cho bố cục, hãy liên kết đầu ra tài sản của chế độ xem quảng cáo với UIViews đã tạo. Dưới đây là cách liên kết đầu ra tài sản của chế độ xem quảng cáo với UIViews đã tạo cho quảng cáo:

Trong bảng điều khiển đầu ra, các đầu ra trong GADNativeAdView đã liên kết với UIViews hiển thị trong Trình tạo giao diện. Điều này cho phép SDK biết được tài sản hiển thị tương ứng của các UIView. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ rằng các đầu ra này đại diện cho các chế độ xem có thể nhấp vào trong quảng cáo.

Hiển thị quảng cáo

Khi bố cục đã hoàn chỉnh và các đầu ra đã được liên kết, bước cuối cùng là thêm mã vào ứng dụng sẽ hiển thị quảng cáo sau khi quảng cáo tải. Dưới đây là một phương thức hiển thị quảng cáo trong chế độ xem đã được xác định ở trên:

Swift

// Mark: - GADNativeAdLoaderDelegate
func adLoader(_ adLoader: GADAdLoader, didReceive nativeAd: GADNativeAd) {
 print("Received native ad: \(nativeAd)")
 refreshAdButton.isEnabled = true
 // Create and place ad in view hierarchy.
 let nibView = Bundle.main.loadNibNamed("NativeAdView", owner: nil, options: nil)?.first
 guard let nativeAdView = nibView as? GADNativeAdView else {
  return
 }
 setAdView(nativeAdView)

 // Set ourselves as the native ad delegate to be notified of native ad events.
 nativeAd.delegate = self

 // Populate the native ad view with the native ad assets.
 // The headline and mediaContent are guaranteed to be present in every native ad.
 (nativeAdView.headlineView as? UILabel)?.text = nativeAd.headline
 nativeAdView.mediaView?.mediaContent = nativeAd.mediaContent

 // This app uses a fixed width for the GADMediaView and changes its height to match the aspect
 // ratio of the media it displays.
 if let mediaView = nativeAdView.mediaView, nativeAd.mediaContent.aspectRatio > 0 {
  let heightConstraint = NSLayoutConstraint(
   item: mediaView,
   attribute: .height,
   relatedBy: .equal,
   toItem: mediaView,
   attribute: .width,
   multiplier: CGFloat(1 / nativeAd.mediaContent.aspectRatio),
   constant: 0)
  heightConstraint.isActive = true
 }

 // These assets are not guaranteed to be present. Check that they are before
 // showing or hiding them.
 (nativeAdView.bodyView as? UILabel)?.text = nativeAd.body
 nativeAdView.bodyView?.isHidden = nativeAd.body == nil

 (nativeAdView.callToActionView as? UIButton)?.setTitle(nativeAd.callToAction, for: .normal)
 nativeAdView.callToActionView?.isHidden = nativeAd.callToAction == nil

 (nativeAdView.iconView as? UIImageView)?.image = nativeAd.icon?.image
 nativeAdView.iconView?.isHidden = nativeAd.icon == nil

 (nativeAdView.starRatingView as? UIImageView)?.image = imageOfStars(
  fromStarRating: nativeAd.starRating)
 nativeAdView.starRatingView?.isHidden = nativeAd.starRating == nil

 (nativeAdView.storeView as? UILabel)?.text = nativeAd.store
 nativeAdView.storeView?.isHidden = nativeAd.store == nil

 (nativeAdView.priceView as? UILabel)?.text = nativeAd.price
 nativeAdView.priceView?.isHidden = nativeAd.price == nil

 (nativeAdView.advertiserView as? UILabel)?.text = nativeAd.advertiser
 nativeAdView.advertiserView?.isHidden = nativeAd.advertiser == nil

 // In order for the SDK to process touch events properly, user interaction should be disabled.
 nativeAdView.callToActionView?.isUserInteractionEnabled = false

 // Associate the native ad view with the native ad object. This is
 // required to make the ad clickable.
 // Note: this should always be done after populating the ad views.
 nativeAdView.nativeAd = nativeAd
}

Objective-C

#pragma mark GADNativeAdLoaderDelegate implementation

- (void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader didReceiveNativeAd:(GADNativeAd *)nativeAd {
 NSLog(@"Received native ad: %@", nativeAd);
 self.refreshButton.enabled = YES;

 // Create and place ad in view hierarchy.
 GADNativeAdView *nativeAdView =
   [[NSBundle mainBundle] loadNibNamed:@"NativeAdView" owner:nil options:nil].firstObject;
 [self setAdView:nativeAdView];

 // Set the mediaContent on the GADMediaView to populate it with available
 // video/image asset.
 nativeAdView.mediaView.mediaContent = nativeAd.mediaContent;

 // Populate the native ad view with the native ad assets.
 // The headline is guaranteed to be present in every native ad.
 ((UILabel *)nativeAdView.headlineView).text = nativeAd.headline;

 // These assets are not guaranteed to be present. Check that they are before
 // showing or hiding them.
 ((UILabel *)nativeAdView.bodyView).text = nativeAd.body;
 nativeAdView.bodyView.hidden = nativeAd.body ? NO : YES;

 [((UIButton *)nativeAdView.callToActionView)setTitle:nativeAd.callToAction
                       forState:UIControlStateNormal];
 nativeAdView.callToActionView.hidden = nativeAd.callToAction ? NO : YES;

  ((UIImageView *)nativeAdView.iconView).image = nativeAd.icon.image;
 nativeAdView.iconView.hidden = nativeAd.icon ? NO : YES;

 ((UIImageView *)nativeAdView.starRatingView).image = [self imageForStars:nativeAd.starRating];
 nativeAdView.starRatingView.hidden = nativeAd.starRating ? NO : YES;

 ((UILabel *)nativeAdView.storeView).text = nativeAd.store;
 nativeAdView.storeView.hidden = nativeAd.store ? NO : YES;

 ((UILabel *)nativeAdView.priceView).text = nativeAd.price;
 nativeAdView.priceView.hidden = nativeAd.price ? NO : YES;

 ((UILabel *)nativeAdView.advertiserView).text = nativeAd.advertiser;
 nativeAdView.advertiserView.hidden = nativeAd.advertiser ? NO : YES;

 // In order for the SDK to process touch events properly, user interaction
 // should be disabled.
 nativeAdView.callToActionView.userInteractionEnabled = NO;

 // Associate the native ad view with the native ad object. This is
 // required to make the ad clickable.
 nativeAdView.nativeAd = nativeAd;
}

Kho lưu trữ GitHub của chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về cách triển khai Quảng cáo gốc nâng cao bằng cả ngôn ngữ lập trình Swift và Objective-C.

Tải ví dụ về quảng cáo gốc nâng cao xuống

GADMediaView

Tài sản hình ảnh và video hiển thị cho người dùng thông qua GADMediaView. Đây là một UIView có thể được xác định trong tệp xib hoặc được thiết lập động. Bạn phải đặt chế độ xem này bên trong hệ phân cấp chế độ xem của GADNativeAdView, giống như mọi chế độ xem tài sản khác.

Tương tự như với tất cả các chế độ xem tài sản khác, bạn phải điền nội dung vào chế độ xem nội dung nghe nhìn. Điều này được đặt bằng cách sử dụng mediaContent thuộc tính trên GADMediaView. Hệ thống có thể chuyển thuộc tính mediaContent của GADNativeAd chứa nội dung nghe nhìn đến GADMediaView.

Dưới đây là một đoạn mã trong Ví dụ về quảng cáo gốc nâng cao (Swift | Objective-C) cho biết cách điền tài sản quảng cáo gốc GADMediaView bằng cách sử dụng GADMediaContent từ GADNativeAd:

Swift

nativeAdView.mediaView?.mediaContent = nativeAd.mediaContent

Objective-C

nativeAdView.mediaView.mediaContent = nativeAd.mediaContent;

Hãy đảm bảo rằng trong tệp trình tạo giao diện cho chế độ xem quảng cáo gốc, bạn đã đặt lớp tùy chỉnh chế độ xem thành GADMediaView và bạn đã kết nối lớp đó với đầu ra mediaView.

Thay đổi chế độ nội dung hình ảnh

Lớp GADMediaView áp dụng thuộc tính UIView contentMode khi hiển thị hình ảnh. Nếu bạn muốn thay đổi cách chuyển tỉ lệ hình ảnh trong GADMediaView, hãy đặt UIViewContentMode tương ứng trên thuộc tính contentMode của GADMediaView.

Ví dụ: để điền vào GADMediaView khi hiển thị hình ảnh (quảng cáo không có video):

Swift

nativeAdView.mediaView?.contentMode = .aspectFill

Objective-C

nativeAdView.mediaView.contentMode = UIViewContentModeAspectFill;

GADMediaContent

Lớp GADMediaContent chứa dữ liệu liên quan đến nội dung nghe nhìn của quảng cáo gốc hiển thị bằng cách sử dụng lớp GADMediaView. Khi bạn đặt thuộc tính GADMediaView mediaContent:

 • Nếu có tài sản video, video đó sẽ được lưu vào bộ đệm và bắt đầu phát bên trong GADMediaView. Bạn có thể biết liệu quảng cáo có chứa tài sản video hay không bằng cách đánh dấu chọn hasVideoContent.

 • Nếu quảng cáo không chứa tài sản video, tài sản mainImage sẽ được tải xuống và đặt bên trong GADMediaView.