ListAccessBindingsResponse

ListAccessBindings RPC 的响应消息。

JSON 表示法
{
  "accessBindings": [
    {
      object (AccessBinding)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
字段
accessBindings[]

object (AccessBinding)

AccessBinding 列表。这些对象会按任意顺序进行稳定排序。

nextPageToken

string

可作为 pageToken 发送并用于检索下一页的令牌。如果省略此字段,则不存在后续页面。