Method: purchases.products.get

Kiểm tra trạng thái giao dịch mua và mức tiêu thụ của một mặt hàng trong ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng có bán sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: ' com.some.thing').

productId

string

SKU của sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: <39;com.some.thing.inapp1\39;).

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi họ mua sản phẩm trong ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Phản hồi cho API product.purchases.get.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "resource": {
    object (ProductPurchase)
  }
}
Các trường
resource

object (ProductPurchase)

Giao dịch mua sản phẩm đang được yêu cầu.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher