Managedconfigurationsforuser: list

Liệt kê tất cả cấu hình do mỗi người dùng quản lý cho người dùng đã chỉ định. Chỉ có mã nhận dạng được đặt.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
userId string Mã của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse",
  "managedConfigurationForUser": [
    managedconfigurationsforuser Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
managedConfigurationForUser[] list Một cấu hình được quản lý của một ứng dụng dành cho một người dùng cụ thể.
kind string Xác định loại tài nguyên đây. Giá trị: chuỗi cố định "androidenterprise#managedConfigurationsForUserListResponse".