Managedconfigurationsforuser

Để biết danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang.

Biểu diễn tài nguyên

Tài nguyên cấu hình được quản lý chứa tập hợp các thuộc tính được quản lý do nhà phát triển ứng dụng xác định trong giản đồ cấu hình được quản lý của ứng dụng, cũng như mọi biến cấu hình được xác định cho người dùng.

{
 "kind": string,
 "productId": string,
 "managedProperty": [
  {
   "key": string,
   "valueBool": boolean,
   "valueInteger": integer,
   "valueString": string,
   "valueStringArray": [
    string
   ],
   "valueBundle": {
    "managedProperty": [
     (ManagedProperty)
    ]
   },
   "valueBundleArray": [
    {
     "managedProperty": [
      (ManagedProperty)
     ]
    }
   ]
  }
 ],
 "configurationVariables": {
  "kind": "androidenterprise#configurationVariables",
  "mcmId": string,
  "variableSet": [
   {
    "kind": "androidenterprise#variableSet",
    "placeholder": string,
    "userValue": string
   }
  ]
 }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
configurationVariables nested object Chứa mã của hồ sơ cấu hình được quản lý và tập hợp các biến cấu hình (nếu có) được xác định cho người dùng.
configurationVariables.kind string
configurationVariables.mcmId string Mã của các chế độ cài đặt cấu hình được quản lý.
configurationVariables.variableSet[] list Tập hợp biến được phân bổ cho người dùng.
configurationVariables.variableSet[].kind string
configurationVariables.variableSet[].placeholder string Chuỗi phần giữ chỗ; do EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) xác định.
configurationVariables.variableSet[].userValue string Giá trị của phần giữ chỗ, dành riêng cho người dùng.
kind string Không được tán thành.

managedProperty[] list Tập hợp các thuộc tính được quản lý cho cấu hình này.
managedProperty[].key string Khoá duy nhất giúp xác định tài sản.
managedProperty[].valueBool boolean Giá trị boolean – giá trị này chỉ xuất hiện nếu loại thuộc tính là boolean.
managedProperty[].valueBundle nested object Gói các tài sản được quản lý – thông tin này sẽ chỉ xuất hiện nếu loại tài sản là gói.
managedProperty[].valueBundle.managedProperty[] list Danh sách các tài sản được quản lý.
managedProperty[].valueBundleArray[] list Danh sách các gói thuộc tính – danh sách này sẽ chỉ xuất hiện nếu loại thuộc tính là bundle_array.
managedProperty[].valueBundleArray[].managedProperty[] list Danh sách các tài sản được quản lý.
managedProperty[].valueInteger integer Giá trị số nguyên – giá trị này chỉ xuất hiện nếu loại của thuộc tính là số nguyên.
managedProperty[].valueString string Giá trị chuỗi – sẽ chỉ xuất hiện nếu loại thuộc tính là chuỗi, lựa chọn hoặc bị ẩn.
managedProperty[].valueStringArray[] list Danh sách các giá trị chuỗi – danh sách này sẽ chỉ xuất hiện nếu loại thuộc tính là chọn nhiều đối tượng.
productId string Mã của sản phẩm chứa cấu hình được quản lý, ví dụ: "app:com.google.android.gm".

Phương thức

xóa
Xoá cấu hình do mỗi người dùng quản lý của ứng dụng đối với người dùng đã chỉ định.
nhận
Truy xuất thông tin chi tiết về cấu hình do mỗi người dùng quản lý của ứng dụng đối với người dùng đã chỉ định.
list
Liệt kê tất cả cấu hình do mỗi người dùng quản lý đối với người dùng được chỉ định. Chỉ có mã nhận dạng được đặt.
cập nhật
Thêm hoặc cập nhật các chế độ cài đặt cấu hình được quản lý của một ứng dụng cho người dùng được chỉ định. Nếu hỗ trợ iframe trong cấu hình được quản lý, bạn có thể áp dụng cấu hình được quản lý cho người dùng bằng cách chỉ định mcmId và các biến cấu hình được liên kết (nếu có) trong yêu cầu. Ngoài ra, tất cả EMM đều có thể áp dụng cấu hình được quản lý bằng cách truyền danh sách các thuộc tính được quản lý.