Products

Để biết danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Tài nguyên Sản phẩm đại diện cho một ứng dụng trong Cửa hàng Google Play có sẵn cho ít nhất một số người dùng trong doanh nghiệp. (Một số ứng dụng chỉ dành cho một doanh nghiệp và không thông tin nào về các ứng dụng đó được cung cấp bên ngoài doanh nghiệp đó.)

Thông tin bạn cung cấp cho mỗi sản phẩm (tên, biểu tượng, đường liên kết đến toàn bộ trang chi tiết trên Google Play) được bản địa hoá cho phép thể hiện sản phẩm cơ bản trong giao diện người dùng EMM.{
 "kind": "androidenterprise#product",
 "productId": string,
 "title": string,
 "authorName": string,
 "iconUrl": string,
 "smallIconUrl": string,
 "detailsUrl": string,
 "workDetailsUrl": string,
 "requiresContainerApp": boolean,
 "appVersion": [
  {
   "versionString": string,
   "versionCode": integer,
   "track": string,
   "targetSdkVersion": integer,
   "trackId": [
    string
   ],
   "isProduction": boolean
  }
 ],
 "distributionChannel": string,
 "productPricing": string,
 "signingCertificate": {
  "certificateHashSha256": string,
  "certificateHashSha1": string
 },
 "availableTracks": [
  string
 ],
 "appTracks": [
  {
   "trackId": string,
   "trackAlias": string
  }
 ],
 "description": string,
 "fullDescription": string,
 "screenshotUrls": [
  string
 ],
 "category": string,
 "recentChanges": string,
 "minAndroidSdkVersion": integer,
 "contentRating": string,
 "lastUpdatedTimestampMillis": long,
 "permissions": [
  {
   "permissionId": string,
   "state": string
  }
 ],
 "availableCountries": [
  string
 ],
 "features": [
  string
 ],
 "iarcGenericRating": string,
 "appRestrictionsSchema": {
  "kind": string,
  "restrictions": [
   {
    "key": string,
    "title": string,
    "restrictionType": string,
    "description": string,
    "entry": [
     string
    ],
    "entryValue": [
     string
    ],
    "defaultValue": {
     "type": string,
     "valueBool": boolean,
     "valueString": string,
     "valueInteger": integer,
     "valueMultiselect": [
      string
     ]
    },
    "nestedRestriction": [
     (AppRestrictionsSchemaRestriction)
    ]
   }
  ]
 }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Notes
appRestrictionsSchema nested object Giản đồ hạn chế ứng dụng
appRestrictionsSchema.kind string Không được dùng nữa.

appRestrictionsSchema.restrictions[] list Tập hợp các hạn chế tạo nên giản đồ này.
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue nested object Giá trị mặc định của giới hạn. Các hạn chế bundlebundleArray không bao giờ có giá trị mặc định.
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue.type string Loại giá trị được cung cấp.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue.valueBool boolean Giá trị boolean – giá trị này chỉ xuất hiện nếu kiểu là bool.
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue.valueInteger integer Giá trị số nguyên. Giá trị này chỉ xuất hiện nếu kiểu dữ liệu là số nguyên.
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue.valueMultiselect[] list Danh sách giá trị chuỗi – giá trị này sẽ chỉ xuất hiện nếu kiểu chọn nhiều giá trị.
appRestrictionsSchema.restrictions[].defaultValue.valueString string Giá trị chuỗi – giá trị này sẽ xuất hiện cho các loại chuỗi, lựa chọn và ẩn.
appRestrictionsSchema.restrictions[].description string Nội dung mô tả dài hơn về quy định hạn chế, cung cấp thêm thông tin chi tiết về những ảnh hưởng của quy định này.
appRestrictionsSchema.restrictions[].entryValue[] list Đối với các hạn chế choice hoặc multiselect, danh sách giá trị mà máy có thể đọc được. Bạn nên dùng các giá trị này trong cấu hình, dưới dạng một giá trị string duy nhất cho quy định hạn chế choice hoặc trong stringArray cho quy định hạn chế multiselect.
appRestrictionsSchema.restrictions[].entry[] list Đối với các hạn chế choice hoặc multiselect, danh sách tên mà con người có thể đọc được của các mục nhập.
appRestrictionsSchema.restrictions[].key string Khoá duy nhất mà sản phẩm sử dụng để xác định quy định hạn chế, ví dụ: "com.google.android.gm.fieldname".
appRestrictionsSchema.restrictions[].nestedRestriction[] list Đối với các hạn chế bundle hoặc bundleArray, danh sách các giới hạn lồng nhau. Giới hạn bundle luôn được lồng trong một giới hạn bundleArray và giới hạn bundleArray có độ sâu tối đa là hai cấp.
appRestrictionsSchema.restrictions[].restrictionType string Loại quy định hạn chế.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
appRestrictionsSchema.restrictions[].title string Tên của quy định hạn chế.
appTracks[] list Các bản nhạc mà doanh nghiệp nhìn thấy.
appTracks[].trackAlias string Tên có thể sửa đổi cho bản nhạc. Đây là tên hiển thị trong Play Console.
appTracks[].trackId string Mã nhận dạng bản nhạc duy nhất, không thể sửa đổi. Mã nhận dạng này là releaseTrackId trong URL của trang trên Play Console, trong đó cho thấy thông tin về kênh.
appVersion[] list Các phiên bản ứng dụng hiện có cho sản phẩm này.
appVersion[].isProduction boolean Đúng nếu phiên bản này là APK sản xuất.
appVersion[].targetSdkVersion integer Phiên bản SDK mà ứng dụng này nhắm mục tiêu, như được chỉ định trong tệp kê khai của APK. Xem http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
appVersion[].track string Không dùng nữa, chuyển sang sử dụng trackId.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "alpha"
 • "beta"
 • "production"
appVersion[].trackId[] list Mã theo dõi mà phiên bản ứng dụng được xuất bản. Thay thế trường track (không dùng nữa) nhưng không bao gồm kênh phát hành công khai (xem isProduction).
appVersion[].versionCode integer Giá trị nhận dạng tăng dần duy nhất cho phiên bản ứng dụng.
appVersion[].versionString string Chuỗi được nhà phát triển ứng dụng sử dụng trong Cửa hàng Play để xác định phiên bản. Chuỗi này không nhất thiết phải là chuỗi duy nhất hoặc đã được bản địa hoá (ví dụ: chuỗi có thể là "1.4").
authorName string Tên tác giả của sản phẩm (ví dụ: nhà phát triển ứng dụng).
availableCountries[] list Các quốc gia nơi cung cấp ứng dụng này.
availableTracks[] list Không dùng nữa, chuyển sang sử dụng appTracks.
category string Danh mục ứng dụng (ví dụ: ĐUA XE, MẠNG XÃ HỘI, v.v.)
contentRating string Mức phân loại nội dung của ứng dụng này.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "all"
 • "mature"
 • "preTeen"
 • "teen"
description string Nội dung mô tả chương trình khuyến mãi được bản địa hoá, nếu có.
detailsUrl string Đường liên kết đến trang chi tiết của Google Play (dành cho người tiêu dùng) về sản phẩm.
distributionChannel string Cách thức và đối tượng mà gói được cung cấp. Giá trị publicGoogleHosted có nghĩa là gói có sẵn trong Cửa hàng Play và không bị giới hạn ở một doanh nghiệp cụ thể. Giá trị privateGoogleHosted có nghĩa là gói đó là một ứng dụng riêng tư (chỉ dành cho doanh nghiệp) nhưng do Google lưu trữ. Giá trị privateSelfHosted có nghĩa là gói đó là một ứng dụng riêng tư (chỉ dành cho một doanh nghiệp) và được lưu trữ riêng tư.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "privateGoogleHosted"
 • "privateSelfHosted"
 • "publicGoogleHosted"
features[] list Các tính năng đáng chú ý (nếu có) của sản phẩm này.
fullDescription string Nội dung mô tả đầy đủ trên cửa hàng ứng dụng đã được bản địa hoá, nếu có.
iarcGenericRating string Mức phân loại nội dung của ứng dụng này.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "eighteenYears"
 • "iarcGenericRatingUnspecified"
 • "sevenYears"
 • "sixteenYears"
 • "threeYears"
 • "twelveYears"
iconUrl string Đường liên kết đến hình ảnh có thể dùng làm biểu tượng cho sản phẩm. Hình ảnh này phù hợp để sử dụng ở kích thước tối đa 512px x 512px.
kind string
lastUpdatedTimestampMillis long Thời gian ước tính (trong vòng 7 ngày) mà ứng dụng được xuất bản gần đây nhất, được biểu thị bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống.
minAndroidSdkVersion integer SDK Android tối thiểu cần thiết để chạy ứng dụng.
permissions[] list Danh sách các quyền mà ứng dụng yêu cầu.
permissions[].permissionId string Một chuỗi không rõ ràng giúp xác định quyền duy nhất.
permissions[].state string Liệu quyền đã được chấp nhận hay chưa.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "accepted"
 • "required"
productId string Một chuỗi có dạng app:<package name>. Ví dụ: app:com.google.android.gm đại diện cho ứng dụng Gmail.
productPricing string Sản phẩm này là miễn phí, miễn phí khi mua hàng trong ứng dụng hay có tính phí. Nếu không xác định được giá, điều này có nghĩa là sản phẩm không còn được bán nữa (mặc dù những người sở hữu sản phẩm có thể vẫn bán được).

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "free"
 • "freeWithInAppPurchase"
 • "paid"
recentChanges string Nội dung mô tả về những thay đổi gần đây đối với ứng dụng.
requiresContainerApp boolean Không dùng nữa.
screenshotUrls[] list Danh sách các đường liên kết đến ảnh chụp màn hình đại diện cho ứng dụng.
signingCertificate nested object Chứng chỉ dùng để ký sản phẩm này.
signingCertificate.certificateHashSha1 string Hàm băm SHA1 được mã hoá theo urlsafe base64 của chứng chỉ. (Trường này không được dùng nữa và thay vào đó là SHA2-256. Không nên sử dụng và có thể xoá tên này bất cứ lúc nào.)

signingCertificate.certificateHashSha256 string Hàm băm SHA2-256 được mã hoá theo urlsafe base64 của chứng chỉ.
smallIconUrl string Đường liên kết đến một hình ảnh nhỏ hơn có thể dùng làm biểu tượng cho sản phẩm. Hình ảnh này phù hợp để sử dụng ở kích thước tối đa 128px x 128px.
title string Tên sản phẩm.
workDetailsUrl string Đường liên kết đến trang chi tiết của Managed Google Play cho sản phẩm để quản trị viên doanh nghiệp sử dụng.

Phương thức

phê duyệt

Phê duyệt sản phẩm đã chỉ định và các quyền liên quan cho ứng dụng, nếu có. Số lượng sản phẩm tối đa mà bạn có thể phê duyệt cho mỗi khách hàng doanh nghiệp là 1.000.

Để tìm hiểu cách sử dụng Managed Google Play để thiết kế và tạo bố cục cửa hàng nhằm hiển thị các sản phẩm được phê duyệt cho người dùng, hãy xem bài viết Thiết kế bố cục cửa hàng.

Lưu ý: Mục này không được dùng nữa. Các tiện ích tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
generateApprovalUrl
Tạo một URL có thể hiển thị trong iframe để hiển thị các quyền (nếu có) của sản phẩm. Quản trị viên doanh nghiệp phải xem và chấp nhận các quyền này thay mặt cho tổ chức của họ để phê duyệt sản phẩm đó.

Quản trị viên nên chấp nhận các quyền được hiển thị bằng cách tương tác với một thành phần trên giao diện người dùng riêng biệt trong bảng điều khiển EMM, do đó, điều này sẽ kích hoạt việc sử dụng URL này làm thuộc tính approvalUrlInfo.approvalUrl trong lệnh gọi Products.approve để phê duyệt sản phẩm. Bạn chỉ có thể dùng URL này để hiện quyền trong tối đa 1 ngày. Lưu ý: Mục này không được dùng nữa. Các tiện ích tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
nhận
Truy xuất thông tin chi tiết của một sản phẩm để hiển thị cho quản trị viên doanh nghiệp.
getAppRestrictionsSchema
Truy xuất giản đồ xác định các thuộc tính có thể định cấu hình cho sản phẩm này. Tất cả sản phẩm đều có giản đồ, nhưng giản đồ này có thể trống nếu bạn chưa xác định cấu hình được quản lý. Giản đồ này có thể được dùng để điền vào giao diện người dùng, cho phép quản trị viên định cấu hình sản phẩm. Để áp dụng cấu hình được quản lý dựa trên giản đồ thu được bằng API này, hãy xem phần Cấu hình được quản lý thông qua Play.
getPermissions
Truy xuất các quyền cho ứng dụng Android mà ứng dụng này yêu cầu.
list
Tìm các sản phẩm được phê duyệt và khớp với cụm từ tìm kiếm, hoặc tất cả các sản phẩm được phê duyệt nếu không có cụm từ tìm kiếm nào. Lưu ý: Mục này không được dùng nữa. Các tiện ích tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.
từ chối
Huỷ phê duyệt sản phẩm được chỉ định (và các quyền liên quan cho ứng dụng, nếu có) Lưu ý: Mục này không còn được dùng nữa. Các tiện ích tích hợp mới không thể sử dụng phương thức này và có thể tham khảo các đề xuất mới của chúng tôi.