کلاس GCKUIStyleAttributesConnectionNavigation

مرجع کلاس GCKUIStyleAttributesConnectionNavigation

بررسی اجمالی

ویژگی‌های سبک برای گروه نمایش که نوار پیمایش کنترل‌کننده دستگاه را نشان می‌دهد.

قابل دسترسی به عنوان castViews.deviceController.connectionController.navigation.

از آنجا که
4.3.5

GCKUIStyleAttributes را به ارث می برد.

خلاصه اموال

UIImage *  closedCaptionsImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم ورک در دکمه‌های «تصویرهای بسته» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  forward30SecondsImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک‌ها در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  rewind30SecondsImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «بازگشت 30 ثانیه‌ای» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  volumeImage
تصویری که برای نشان دادن اینکه یک نوار لغزنده یک نوار لغزنده حجم در نماهای پیش‌فرض چارچوب است استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  muteOffImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه «ضامن صدا» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  muteOnImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه «ضامن صدا» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  pauseImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه «بازی/مکث تغییر» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  playImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه «بازی/مکث تغییر» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  skipNextImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  skipPreviousImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود. بیشتر...
UIImage *  audioTrackImage
تصویری که در انتخابگر آهنگ برای انتخاب نمای انتخابگر آهنگ صوتی استفاده خواهد شد. بیشتر...
UIImage *  subtitlesTrackImage
تصویری که در انتخابگر آهنگ برای انتخاب نمای انتخابگر آهنگ زیرنویس استفاده خواهد شد. بیشتر...
UIImage *  stopImage
تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه‌های "توقف" استفاده خواهد شد. بیشتر...
UIFont *  buttonTextFont
UIFont برای استفاده در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
UIColor *  buttonTextColor
رنگی که در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود. بیشتر...
UIColor *  buttonTextShadowColor
رنگ سایه‌ای که در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود. بیشتر...
CGSize  buttonTextShadowOffset
افست برای سایه برای برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
UIFont *  bodyTextFont
UIFont برای استفاده در برچسب های نوع "body" در نماهای پیش فرض چارچوب. بیشتر...
UIFont *  headingTextFont
UIFont برای استفاده در برچسب هایی از نوع "heading" در نماهای پیش فرض چارچوب. بیشتر...
UIFont *  captionTextFont
فونتی که باید در برچسب‌هایی از نوع «Caption» در نمای‌های پیش‌فرض چارچوب استفاده شود. بیشتر...
UIColor *  bodyTextColor
رنگی که باید در برچسب‌های نوع "body" در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده شود. بیشتر...
UIColor *  bodyTextShadowColor
رنگ سایه ای که در برچسب های نوع "body" در نمای های پیش فرض چارچوب استفاده می شود. بیشتر...
UIColor *  headingTextColor
رنگی که در برچسب‌های نوع "هدینگ" در نمای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود. بیشتر...
UIColor *  headingTextShadowColor
رنگ سایه ای که در برچسب های نوع "heading" در نماهای پیش فرض چارچوب استفاده می شود. بیشتر...
UIColor *  captionTextColor
رنگی که باید در برچسب‌های نوع "Caption" در نمای پیش‌فرض چارچوب استفاده شود. بیشتر...
UIColor *  captionTextShadowColor
رنگ سایه ای که در برچسب هایی از نوع "Caption" در نمای های پیش فرض چارچوب استفاده می شود. بیشتر...
UIColor *  backgroundColor
رنگ پس‌زمینه مورد استفاده در نماهای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
UIColor *  iconTintColor
رنگی که به عنوان رنگ ته رنگ در همه دکمه‌ها و نمادهای نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود. بیشتر...
CGSize  bodyTextShadowOffset
آفست برای سایه برای برچسب‌هایی از نوع "body" در نماهای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
CGSize  captionTextShadowOffset
آفست برای سایه برای برچسب‌های نوع "Caption" در نماهای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
CGSize  headingTextShadowOffset
آفست برای سایه برای برچسب‌های نوع "heading" در نمای پیش‌فرض چارچوب. بیشتر...
UIColor *  sliderUnseekableProgressColor
رنگ مورد استفاده برای مسیرهای پیشرفت غیرقابل جستجو در نماهای لغزنده. بیشتر...
UIColor *  sliderProgressColor
رنگ مورد استفاده برای مسیر پیشرفت قابل جستجو و انگشت شست در نماهای لغزنده. بیشتر...
UIColor *  sliderSecondaryProgressColor
رنگی که برای مسیر پیشرفت قابل جستجو و پخش نشده در نماهای لغزنده استفاده می شود. بیشتر...
UIColor *  sliderTooltipBackgroundColor
رنگ پس زمینه برچسب راهنمای انگشت شست لغزنده. بیشتر...
UIColor *  liveIndicatorColor
رنگ مورد استفاده برای نشانگر نشانگر زنده. بیشتر...
NSNumber *  adImageContentMode
UIViewContentMode تصویر آگهی در کنترلر نمای گسترش یافته که در یک NSNumber پیچیده شده است. بیشتر...
NSNumber *  backgroundImageContentMode
UIViewContentMode تصویر پس‌زمینه روی کنترل‌کننده نمای توسعه‌یافته که در یک NSNumber پیچیده شده است. بیشتر...
UIColor *  playedAdMarkerFillColor
رنگی که برای ترسیم نشانگر تبلیغات دایره‌ای روی نوار جستجو در بخش پخش‌شده اسلایدر استفاده می‌شود. بیشتر...
UIColor *  unplayedAdMarkerFillColor
رنگی که برای ترسیم نشانگر تبلیغات دایره‌ای روی نوار جستجو در بخش پخش‌نشده اسلایدر استفاده می‌شود. بیشتر...
UIColor *  volumeSliderThumbTintColor
رنگی که باید به عنوان رنگ رنگ انگشت شست اسلایدر حجم استفاده شود. بیشتر...
UIColor *  volumeSliderMinimumTrackTintColor
رنگی که باید به عنوان حداقل رنگ رنگ آهنگ لغزنده حجم استفاده شود. بیشتر...
UIColor *  volumeSliderMaximumTrackTintColor
رنگی که باید به عنوان حداکثر رنگ رنگ آهنگ لغزنده حجم استفاده شود. بیشتر...

جزئیات ملک

- (UIImage*) closedCaptionsImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم ورک در دکمه‌های «تصویرهای بسته» استفاده می‌شود.

- (UIImage*) forward30SecondsImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک‌ها در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود.

- (UIImage*) rewind30SecondsImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «بازگشت 30 ثانیه‌ای» استفاده می‌شود.

- (UIImage*) volumeImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که برای نشان دادن اینکه یک نوار لغزنده یک نوار لغزنده حجم در نماهای پیش‌فرض چارچوب است استفاده می‌شود.

- (UIImage*) muteOffImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه «ضامن صدا» استفاده می‌شود.

این تصویری است که در زمانی که گیرنده خاموش است نمایش داده می شود.

- (UIImage*) muteOnImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه «ضامن صدا» استفاده می‌شود.

این تصویری است که در حالی که گیرنده بی صدا نیست نمایش داده می شود.

- (UIImage*) pauseImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه «بازی/مکث تغییر» استفاده می‌شود.

این تصویری است که هنگام پخش گیرنده نمایش داده می شود.

- (UIImage*) playImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه «بازی/مکث تغییر» استفاده می‌شود.

این تصویری است که در حین توقف گیرنده نمایش داده می شود.

- (UIImage*) skipNextImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود.

- (UIImage*) skipPreviousImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض فریم‌ورک در دکمه‌های «30 ثانیه به جلو» استفاده می‌شود.

- (UIImage*) audioTrackImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در انتخابگر آهنگ برای انتخاب نمای انتخابگر آهنگ صوتی استفاده خواهد شد.

- (UIImage*) subtitlesTrackImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در انتخابگر آهنگ برای انتخاب نمای انتخابگر آهنگ زیرنویس استفاده خواهد شد.

- (UIImage*) stopImage
read write nonatomic assign inherited

تصویری که در نماهای پیش‌فرض چارچوب در دکمه‌های "توقف" استفاده خواهد شد.

- (UIFont*) buttonTextFont
read write nonatomic assign inherited

UIFont برای استفاده در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب.

- (UIColor*) buttonTextColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود.

از آنجا که
3.4
- (UIColor*) buttonTextShadowColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ سایه‌ای که در برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود.

- (CGSize) buttonTextShadowOffset
read write nonatomic assign inherited

افست برای سایه برای برچسب‌های دکمه‌ها در نماهای پیش‌فرض چارچوب.

- (UIFont*) bodyTextFont
read write nonatomic assign inherited

UIFont برای استفاده در برچسب های نوع "body" در نماهای پیش فرض چارچوب.

- (UIFont*) headingTextFont
read write nonatomic assign inherited

UIFont برای استفاده در برچسب هایی از نوع "heading" در نماهای پیش فرض چارچوب.

- (UIFont*) captionTextFont
read write nonatomic assign inherited

فونتی که باید در برچسب‌هایی از نوع «Caption» در نمای‌های پیش‌فرض چارچوب استفاده شود.

- (UIColor*) bodyTextColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که باید در برچسب‌های نوع "body" در نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده شود.

- (UIColor*) bodyTextShadowColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ سایه ای که در برچسب های نوع "body" در نمای های پیش فرض چارچوب استفاده می شود.

- (UIColor*) headingTextColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که در برچسب‌های نوع "هدینگ" در نمای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود.

- (UIColor*) headingTextShadowColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ سایه ای که در برچسب های نوع "heading" در نماهای پیش فرض چارچوب استفاده می شود.

- (UIColor*) captionTextColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که باید در برچسب‌های نوع "Caption" در نمای پیش‌فرض چارچوب استفاده شود.

- (UIColor*) captionTextShadowColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ سایه ای که در برچسب هایی از نوع "Caption" در نمای های پیش فرض چارچوب استفاده می شود.

- (UIColor*) backgroundColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ پس‌زمینه مورد استفاده در نماهای پیش‌فرض چارچوب.

- (UIColor*) iconTintColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که به عنوان رنگ ته رنگ در همه دکمه‌ها و نمادهای نماهای پیش‌فرض چارچوب استفاده می‌شود.

- (CGSize) bodyTextShadowOffset
read write nonatomic assign inherited

آفست برای سایه برای برچسب‌هایی از نوع "body" در نماهای پیش‌فرض چارچوب.

- (CGSize) captionTextShadowOffset
read write nonatomic assign inherited

آفست برای سایه برای برچسب‌های نوع "Caption" در نماهای پیش‌فرض چارچوب.

- (CGSize) headingTextShadowOffset
read write nonatomic assign inherited

آفست برای سایه برای برچسب‌های نوع "heading" در نمای پیش‌فرض چارچوب.

- (UIColor*) sliderUnseekableProgressColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ مورد استفاده برای مسیرهای پیشرفت غیرقابل جستجو در نماهای لغزنده.

از آنجا که
4.4.1
- (UIColor*) sliderProgressColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ مورد استفاده برای مسیر پیشرفت قابل جستجو و انگشت شست در نماهای لغزنده.

از آنجا که
4.4.1
- (UIColor*) sliderSecondaryProgressColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که برای مسیر پیشرفت قابل جستجو و پخش نشده در نماهای لغزنده استفاده می شود.

از آنجا که
4.4.1
- (UIColor*) sliderTooltipBackgroundColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ پس زمینه برچسب راهنمای انگشت شست لغزنده.

از آنجا که
4.4.1
- (UIColor*) liveIndicatorColor
read write nonatomic assign inherited

رنگ مورد استفاده برای نشانگر نشانگر زنده.

از آنجا که
4.4.1
- (NSNumber*) adImageContentMode
read write nonatomic assign inherited

UIViewContentMode تصویر آگهی در کنترلر نمای گسترش یافته که در یک NSNumber پیچیده شده است.

از آنجا که
4.4.1
- (NSNumber*) backgroundImageContentMode
read write nonatomic assign inherited

UIViewContentMode تصویر پس‌زمینه روی کنترل‌کننده نمای توسعه‌یافته که در یک NSNumber پیچیده شده است.

از آنجا که
4.4.1
- (UIColor*) playedAdMarkerFillColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که برای ترسیم نشانگر تبلیغات دایره‌ای روی نوار جستجو در بخش پخش‌شده اسلایدر استفاده می‌شود.

پیش فرض زرد است.

از آنجا که
4.6.0
- (UIColor*) unplayedAdMarkerFillColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که برای ترسیم نشانگر تبلیغات دایره‌ای روی نوار جستجو در بخش پخش‌نشده اسلایدر استفاده می‌شود.

پیش فرض زرد است.

از آنجا که
4.6.0
- (UIColor*) volumeSliderThumbTintColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که باید به عنوان رنگ رنگ انگشت شست اسلایدر حجم استفاده شود.

از آنجا که
4.8.0
- (UIColor*) volumeSliderMinimumTrackTintColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که باید به عنوان حداقل رنگ رنگ آهنگ لغزنده حجم استفاده شود.

از آنجا که
4.8.0
- (UIColor*) volumeSliderMaximumTrackTintColor
read write nonatomic assign inherited

رنگی که باید به عنوان حداکثر رنگ رنگ آهنگ لغزنده حجم استفاده شود.

از آنجا که
4.8.0