کلاس: NetworkRequestInfo

سازنده

NetworkRequestInfo

NetworkRequestInfo () جدید

خواص

محتوا

Uint8Array قابل تهی

محتوای درخواست. این ممکن است برای تغییر بدنه درخواست مجوز استفاده شود.

سرصفحه ها

هدف - شی

یک شی حاوی ویژگی هایی که می خواهید در هدر ارسال کنید.

TimeoutInterval

عدد پوچ

مهلت درخواست شبکه، در میلی ثانیه.

آدرس اینترنتی

رشته پوچ

URL درخواستی

با اعتبار

بولی

وقتی روی true تنظیم شود، این نشان می‌دهد که درخواست‌های CORS Access-Control باید با استفاده از اعتبارنامه‌هایی مانند کوکی‌ها یا سرصفحه‌های مجوز انجام شوند.