کلاس: TimedMetadata

سازنده

TimedMetadata

New TimedMetadata()

خواص

dashTimedMetadata

(غیر تهی cast.framework.DashTimedMetadata یا تعریف نشده)

شیئی که تمام ابرداده های زماندار خاص DASH را در خود محصور می کند.

زمان پایان

(تعداد یا تعریف نشده)

زمان رسانه ای مطلق (بر حسب ثانیه) که ابرداده زمان بندی شده باید به پایان برسد.

hlsTimedMetadata

(غیر تهی cast.framework.HlsTimedMtadata یا تعریف نشده)

شیئی که تمام ابرداده های زماندار خاص HLS را از #EXT-X-DATERANGE محصور می کند.

شناسه

(رشته یا تعریف نشده)

رشته ای که به طور منحصر به فرد رویداد فراداده زمان بندی شده را شناسایی می کند.

زمان شروع

(تعداد یا تعریف نشده)

زمان رسانه ای مطلق (بر حسب ثانیه) که باید فراداده زمان بندی شده شروع شود.