کلاس: BreakSeekData

سازنده

BreakSeekData

BreakSeekData جدید (seekFrom، seekTo، breaks)

پارامتر

جستجو از

عدد

به دنبال

عدد

می شکند

آرایه cast.framework.messages.Break غیر پوچ

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

می شکند

غیر پوچ آرایه cast.framework.messages.Break غیر تهی

لیست استراحت ها

جستجو از

عدد

زمان پخش فعلی

به دنبال

عدد

زمان جستجو برای.