کلاس: اطلاعات خلاق

سازنده

اطلاعات خلاق

() CreativeInformation جدید

خواص

creativeAdId

(رشته یا تعریف نشده)

برای ارائه شناسه منحصر به فرد سرور تبلیغات برای خلاق استفاده می شود

شناسه خلاق

(رشته یا تعریف نشده)

رشته ای که برای شناسایی سرور تبلیغاتی که خلاقیت را ارائه می کند استفاده می شود

universalAdIds

(آرایه غیر تهی از شیء باطل یا تعریف نشده)

برای ارائه یک شناسه خلاق منحصر به فرد که در سراسر سیستم ها نگهداری می شود استفاده می شود. برای ردیابی خلاقیت تبلیغات استفاده می شود