کلاس: BitrateChangedEvent

سازنده

BitrateChangedEvent

BitrateChangedEvent جدید (TotalBitrate)

پارامتر

کل بیت ریت

اختیاری

عدد

ویژگی

کل بیت ریت

ثابت

(تعداد یا تعریف نشده)

نرخ بیت رسانه (صوتی و تصویری) بر حسب بیت در ثانیه.