کلاس: BufferingEvent

سازنده

BufferingEvent

BufferingEvent (isBuffering)

پارامتر

بافر است

بولی

ویژگی

بافر است

ثابت

بولی

درست است اگر پخش کننده وارد حالت بافر شود.