کلاس: CacheItemEvent

سازنده

CacheItemEvent

CacheItemEvent جدید (نوع، آدرس اینترنتی)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

نوع این رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

آدرس اینترنتی

رشته

نشانی وب داده های واکشی شده از حافظه پنهان.

ویژگی

آدرس اینترنتی

ثابت

رشته

نشانی وب داده های واکشی شده از حافظه پنهان.