کلاس: CacheLoadedEvent

سازنده

CacheLoadedEvent

CacheLoadedEvent (رسانه) جدید

پارامتر

رسانه ها

اختیاری

cast.framework.messages.MediaInformation

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

رسانه ها

ثابت

( cast.framework.messages.MediaInformation غیر تهی یا تعریف نشده)

اطلاعات مربوط به رسانه های ذخیره شده