کلاس: ClipEndedEvent

سازنده

ClipEndedEvent

جدید ClipEndedEvent (currentMediaTime، endedReason)

پارامتر

currentMediaTime

عدد

endedReason

اختیاری

cast.framework.events.EndedReason

دلیل تمام شدن کلیپ

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

currentMediaTime

ثابت

عدد

زمان در رسانه (بر حسب ثانیه) زمانی که کلیپ به پایان رسید.

endedReason

ثابت

( cast.framework.events.EndedReason غیر تهی یا تعریف نشده)

دلیل تمام شدن کلیپ