کلاس: CustomStateEvent

سازنده

CustomStateEvent

جدید CustomStateEvent(state)

پارامتر

حالت

هدف - شی

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

حالت

ثابت

شی غیر پوچ

وضعیت رسانه ای که ارسال شد.