کلاس: ErrorEvent

سازنده

ErrorEvent

ErrorEvent جدید (detailedErrorCode، خطا، دلیل)

پارامتر

جزئیات ErrorCode

اختیاری

cast.framework.events.DetailedErrorCode

مقدار نباید صفر باشد.

خطا

اختیاری

هدف - شی

مقدار نباید صفر باشد.

دلیل

اختیاری

cast.framework.messages.ErrorReason

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

جزئیات ErrorCode

ثابت

( cast.framework.events.DetailedErrorCode غیر تهی یا تعریف نشده)

یک کد خطا که نشان دهنده علت خطا است.

خطا

ثابت

(خطای غیر تهی، شی غیر تهی، یا تعریف نشده)

شی خطا. این می تواند یک شی Error (به عنوان مثال، اگر یک Error در یک کنترل کننده رویداد پرتاب شده است) یا یک شی با اطلاعات خطا (به عنوان مثال، اگر گیرنده یک فرمان نامعتبر دریافت کرده است) باشد.

دلیل

( cast.framework.messages.ErrorReason غیر تهی یا تعریف نشده)

دلیل خطای اختیاری