کلاس: رویداد

سازنده

رویداد

رویداد جدید (نوع)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

نوع رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

نوع

ثابت

cast.framework.events.EventType غیر پوچ

نوع رویداد