کلاس: Id3Event

سازنده

Id3Event

Id3Event جدید (SegmentData، timestamp)

پارامتر

بخش داده ها

Uint8Array

مقدار نباید صفر باشد.

مهر زمانی

عدد

خواص

بخش داده ها

ثابت

Uint8Array غیر تهی

داده های بخش

مهر زمانی

ثابت

عدد

زمان شروع رسانه ابرداده بر حسب ثانیه.