کلاس: LoadEvent

سازنده

LoadEvent

LoadEvent جدید (نوع، رسانه)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

مقدار نباید صفر باشد.

رسانه ها

اختیاری

cast.framework.messages.MediaInformation

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

رسانه ها

ثابت

( cast.framework.messages.MediaInformation غیر تهی یا تعریف نشده)

اطلاعات در مورد رسانه در حال بارگذاری