کلاس: MediaElementEvent

سازنده

MediaElementEvent

New MediaElementEvent (نوع، currentMediaTime)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

مقدار نباید صفر باشد.

currentMediaTime

اختیاری

عدد

ویژگی

currentMediaTime

ثابت

(تعداد یا تعریف نشده)

زمان پخش رویداد در کلیپ در حال پخش (بر حسب ثانیه). اگر پخش هنوز شروع نشده باشد undefined است.