کلاس: MediaFinishedEvent

سازنده

رویداد MediaFinished

رویداد MediaFinished جدید (currentMediaTime، endedReason)

پارامتر

currentMediaTime

اختیاری

عدد

endedReason

اختیاری

cast.framework.events.EndedReason

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

currentMediaTime

ثابت

(تعداد یا تعریف نشده)

زمانی که رسانه به پایان رسید (در ثانیه). برای یک آیتم در صف، این مقدار نشان دهنده زمان در آیتم صف در حال پخش است (که در آن 0 به این معنی است که آیتم صف تازه شروع شده است).

endedReason

ثابت

( cast.framework.events.EndedReason غیر تهی یا تعریف نشده)

دلیل تمام شدن رسانه ها