کلاس: MediaInformationChangedEvent

سازنده

MediaInformationChangedEvent

MediaInformationChangedEvent (رسانه) جدید

پارامتر

رسانه ها

اختیاری

cast.framework.messages.MediaInformation

مقدار نباید صفر باشد.