کلاس: MediaPauseEvent

سازنده

MediaPauseEvent

New MediaPauseEvent (currentMediaTime، به پایان رسید)

پارامتر

currentMediaTime

اختیاری

عدد

به پایان رسید

اختیاری

بولی

ویژگی

به پایان رسید

بولی

نشان دهید که آیا رسانه به پایان رسیده است (نشان می دهد که مکث به دلیل رسیدن جریان به پایان پخش شده است).