کلاس: MediaStatusEvent

سازنده

MediaStatusEvent

رویداد MediaStatus جدید (mediaStatus)

پارامتر

وضعیت رسانه

اختیاری

cast.framework.messages.MediaStatus

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

وضعیت رسانه

ثابت

( cast.framework.messages.MediaStatus غیر تهی یا تعریف نشده)

وضعیت رسانه ای که ارسال شد.