کلاس: RequestEvent

سازنده

RequestEvent

RequestEvent جدید (نوع، درخواست داده، شناسه ارسال کننده)

پارامتر

نوع

cast.framework.events.EventType

مقدار نباید صفر باشد.

درخواست داده

اختیاری

cast.framework.messages.RequestData

مقدار نباید صفر باشد.

شناسه فرستنده

اختیاری

رشته

خواص

درخواست داده

ثابت

( cast.framework.messages.RequestData غیر تهی یا تعریف نشده)

داده هایی که همراه با درخواست ارسال شد.

شناسه فرستنده

ثابت

(رشته یا تعریف نشده)

شناسه فرستنده درخواست از طرف ارسال شده است.