کلاس: SegmentDownloadedEvent

سازنده

SegmentDownloadedEvent

جدید SegmentDownloadedEvent (زمان دانلود، اندازه)

پارامتر

دانلود زمان

اختیاری

عدد

اندازه

اختیاری

عدد

خواص

دانلود زمان

ثابت

(تعداد یا تعریف نشده)

مدت زمانی که برای دانلود بخش صرف شد، بر حسب میلی ثانیه.

اندازه

ثابت

(تعداد یا تعریف نشده)

تعداد بایت ها در بخش.