کلاس: CloudMediaStatus

سازنده

CloudMediaStatus

CloudMediaStatus () جدید