کلاس: CustomCommandRequestData

سازنده

CustomCommandRequestData

() CustomCommandRequestData جدید

ویژگی

داده ها

رشته

داده های سفارشی، معمولاً توسط یک شیء JSON رشته ای نشان داده می شود.