کلاس: ErrorData

سازنده

ErrorData

ErrorData (نوع) جدید

پارامتر

نوع

cast.framework.messages.ErrorType

مقدار نباید صفر باشد.

خواص

داده های سفارشی

(شیء یا تعریف نشده)

داده های ویژه برنامه برای این درخواست. فرستنده و گیرنده را قادر می سازد تا به راحتی پروتکل رسانه را بدون نیاز به استفاده از فضای نام جدید با پیام های سفارشی گسترش دهند.

جزئیات ErrorCode

( cast.framework.events.DetailedErrorCode غیر تهی یا تعریف نشده)

کد خطای دقیق اختیاری از پخش کننده.

دلیل

( cast.framework.messages.ErrorReason غیر تهی یا تعریف نشده)

دلیل خطا

درخواست شناسه

عدد

شناسه درخواست، برای مرتبط کردن درخواست/پاسخ استفاده می‌شود.

نوع

cast.framework.messages.ErrorType غیر تهی