کلاس: ExtendedMediaStatus

سازنده

ExtendedMediaStatus

ExtendedMediaStatus جدید (playerState، رسانه، mediaSessionId)

پارامتر

بازیکن ایالت

cast.framework.messages.ExtendedPlayerState

مقدار نباید صفر باشد.

رسانه ها

اختیاری

cast.framework.messages.MediaInformation

مقدار نباید صفر باشد.

mediaSessionId

اختیاری

عدد

خواص

رسانه ها

( cast.framework.messages.MediaInformation غیر تهی یا تعریف نشده)

mediaSessionId

(تعداد یا تعریف نشده)

بازیکن ایالت

cast.framework.messages.ExtendedPlayerState غیر پوچ