کلاس: GenericMediaMatadata

سازنده

GenericMediaMatadata

GenericMediaMetadata () جدید

خواص

رتبه بندی محتوا

رتبه بندی محتوا

تصاویر

(آرایه غیر تهی از cast.framework.messages غیر تهی.تصویر یا تعریف نشده)

به عنوان مثال، تصاویر محتوا، پوشش هنری یا تصویر کوچکی از رسانه در حال پخش را دارند.

تاریخ انتشار

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ انتشار محتوا، در قالب ISO 8601، به عنوان مثال، 2014-02-10 .

سال انتشار

(تعداد یا تعریف نشده)

سال صحیحی که محتوا منتشر شد.

منسوخ
به جای آن از «تاریخ انتشار» استفاده کنید.

عنوان فرعی

(رشته یا تعریف نشده)

زیرنویس مطالب

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان محتوا