کلاس: LiveSeekableRange

سازنده

LiveSeekableRange

LiveSeekableRange جدید (شروع، پایان، isMovingWindow، isLiveDone)

پارامتر

شروع کنید

اختیاری

عدد

پایان

اختیاری

عدد

در حال حرکت است

اختیاری

بولی

isLiveDone است

اختیاری

بولی

خواص

isLiveDone است

(بولی یا تعریف نشده)

true نشان می دهد که یک پخش زنده به پایان رسیده است.

اگر انجام شود، محدوده قابل جستجوی زنده باید به‌روزرسانی متوقف شود.

در حال حرکت است

(بولی یا تعریف نشده)

یک مقدار بولی نشان می دهد که آیا محدوده قابل جستجوی زنده یک پنجره متحرک است یا خیر. اگر false ، محدوده قابل جستجوی زنده یا یک محدوده در حال گسترش یا یک محدوده ثابت است، که نشان می‌دهد پخش جریانی زنده به پایان رسیده است.