کلاس: LoadByEntityRequestData

سازنده

LoadByEntityRequestData

LoadByEntityRequestData () جدید

خواص

وجود، موجودیت

رشته

اطلاعات موجودیت محتوا، که معمولاً با یک شیء JSON رشته ای نشان داده می شود.

loadOptions

(غیر تهی cast.framework.messages.LoadOptions یا تعریف نشده)

گزینه های بار اضافه شده است.

بر زدن

(بولی یا تعریف نشده)

موارد را با هم مخلوط کنید تا بازی کنید.