کلاس: MovieMediaMetadata

سازنده

MovieMediaMetadata

جدید MovieMediaMetadata()

خواص

رتبه بندی محتوا

رتبه بندی محتوا

تصاویر

(آرایه غیر تهی از cast.framework.messages غیر تهی.تصویر یا تعریف نشده)

به عنوان مثال، تصاویر محتوا، پوشش هنری یا تصویر کوچکی از رسانه در حال پخش را دارند.

تاریخ انتشار

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ اکران فیلم، در قالب ISO 8601، به عنوان مثال، 2014-02-10 .

سال انتشار

(تعداد یا تعریف نشده)

سالی که محتوا در قالب عدد صحیح منتشر شد.

منسوخ
به جای آن از «تاریخ انتشار» استفاده کنید.

استودیو

(رشته یا تعریف نشده)

استودیو فیلم.

عنوان فرعی

(رشته یا تعریف نشده)

زیرنویس فیلم.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان فیلم.