کلاس: PhotoMediaMetadata

سازنده

PhotoMediaMatadata

جدید PhotoMediaMetadata()

خواص

هنرمند

(رشته یا تعریف نشده)

نام عکاس.

رتبه بندی محتوا

رتبه بندی محتوا

CreationDateTime

(رشته یا تعریف نشده)

تاریخ و زمان ISO 8601 که عکس گرفته شده است، به عنوان مثال، 2014-02-10T15:47:00Z .

ارتفاع

(تعداد یا تعریف نشده)

ارتفاع عکس بر حسب پیکسل

تصاویر

(آرایه غیر تهی از cast.framework.messages غیر تهی.تصویر یا تعریف نشده)

تصاویر مرتبط با محتوا، مانند یک عکس کوچک.

عرض جغرافیایی

(تعداد یا تعریف نشده)

عرض جغرافیایی مکانی که عکس گرفته شده است.

محل

(رشته یا تعریف نشده)

مکانی که عکس گرفته شده است، به عنوان مثال، Seattle, Washington, USA .

طول جغرافیایی

(تعداد یا تعریف نشده)

طول جغرافیایی مکانی که عکس گرفته شده است.

عنوان

(رشته یا تعریف نشده)

عنوان عکس.

عرض

(تعداد یا تعریف نشده)

عرض عکس، بر حسب پیکسل.