کلاس: PrecacheRequestData

سازنده

PrecacheRequestData

PrecacheRequestData (داده) جدید

پارامتر

داده ها

اختیاری

رشته

داده های پیش کش برنامه

تمدید می شود
cast.framework.messages.LoadRequestData
منسوخ
این عملکرد پشتیبانی نمی شود.

خواص

activeTrackIds

(آرایه اعداد غیر تهی یا تعریف نشده)

آرایه شناسه های track که فعال هستند. اگر آرایه ارائه نشده باشد، آهنگ های پیش فرض فعال خواهند بود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#activeTrackIds

پخش خودکار

(بولی یا تعریف نشده)

اگر پارامتر پخش خودکار مشخص شده باشد، پخش کننده رسانه پس از بارگیری محتوا شروع به پخش آن می کند. حتی اگر پخش خودکار مشخص نشده باشد، اجرای پخش کننده رسانه ممکن است انتخاب کند که پخش فورا شروع شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#پخش خودکار

اعتبارنامه

(رشته یا تعریف نشده)

اعتبار کاربری اختیاری

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#credentials

نوع اعتبار

(رشته یا تعریف نشده)

نوع اعتبار اختیاری نوع 'ابر' یک نوع رزرو شده است که توسط درخواست های بارگیری که توسط دستورات دستیار صوتی ایجاد شده اند استفاده می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#credentialsType

زمان جاری

(تعداد یا تعریف نشده)

چند ثانیه از شروع محتوا. اگر محتوا محتوای زنده باشد و CurrentTime مشخص نشده باشد، پخش جریانی از موقعیت زنده شروع می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#currentTime

داده های سفارشی

(شیء غیر تهی یا تعریف نشده)

داده های ویژه برنامه برای این درخواست. فرستنده و گیرنده را قادر می سازد تا به راحتی پروتکل رسانه را بدون نیاز به استفاده از فضای نام جدید با پیام های سفارشی گسترش دهند.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#customData

loadOptions

(غیر تهی cast.framework.messages.LoadOptions یا تعریف نشده)

گزینه های بار اضافه شده است.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#loadOptions

رسانه ها

cast.framework.messages.MediaInformation غیر پوچ

اطلاعات رسانه مرتبط با درخواست بارگذاری.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#media

mediaSessionId

(تعداد یا تعریف نشده)

شناسه جلسه رسانه ای که درخواست برای آن اعمال می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#mediaSessionId

میزان پخش

(تعداد یا تعریف نشده)

نرخ پخش رسانه

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#playbackRate

داده های پیش کش

(رشته یا تعریف نشده)

داده های پیش کش برنامه

صف داده ها

( cast.framework.messages.QueueData غیر تهی یا تعریف نشده)

داده های صف

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.LoadRequestData#queueData

درخواست شناسه

عدد

شناسه درخواست، برای مرتبط کردن درخواست/پاسخ استفاده می‌شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#requestId

شماره ترتیب

(تعداد یا تعریف نشده)

عددی برای همگام سازی تمام دستورات صف. اگر برای یک فرمان صف ارائه شده باشد، SDK تأیید خواهد کرد که آخرین شماره دنباله صف مطابق با درخواست است. sequenceNumber فعلی به عنوان بخشی از پیام های تغییر صف خروجی ارائه می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#sequenceNumber