کلاس: QueueIds

سازنده

QueueIds

New QueueIds()

خواص

ItemIds

(آرایه اعداد غیر تهی یا تعریف نشده)

لیست شناسه های آیتم های صف.

درخواست شناسه

(تعداد یا تعریف نشده)

شناسه درخواست مربوطه

شماره ترتیب

(تعداد یا تعریف نشده)

آخرین شناسه توالی تغییر صف. برای هماهنگی همگام سازی حالت بین فرستنده و گیرنده مختلف استفاده می شود.

نوع

cast.framework.messages.MessageType غیر پوچ