کلاس: QueueRemoveRequestData

سازنده

QueueRemoveRequestData

QueueRemoveRequestData (ItemIds) جدید

پارامتر

ItemIds

آرایه اعداد

شناسه اقلام برای سفارش مجدد

مقدار نباید صفر باشد.

تمدید می شود
cast.framework.messages.RequestData

خواص

CurrentItemId

(تعداد یا تعریف نشده)

شناسه آیتم رسانه فعلی پس از حذف (اگر ارائه نشده باشد، مقدار currentItem مانند قبل از حذف خواهد بود؛ اگر وجود نداشته باشد به دلیل حذف شده، آیتم فعلی به آیتم منطقی بعدی در لیست اشاره می کند) .

زمان جاری

(تعداد یا تعریف نشده)

چند ثانیه از شروع محتوا برای شروع پخش مورد فعلی. اگر ارائه شود، این مقدار بر مقدار startTime ارائه شده در سطح QueueItem ارجحیت خواهد داشت، اما فقط اولین باری که آیتم پخش می شود. این برای پوشش حالت معمولی است که در آن کاربر به وسط یک آیتم می‌پرد، به طوری که CurrentTime برای همیشه مانند QueueItem startTime برای آن مورد اعمال نمی‌شود. از بازنشانی زمان شروع به صورت پویا جلوگیری می کند (اگر تلفن به حالت خواب رفته باشد، ممکن است این امکان پذیر نباشد).

داده های سفارشی

(شیء غیر تهی یا تعریف نشده)

داده های ویژه برنامه برای این درخواست. فرستنده و گیرنده را قادر می سازد تا به راحتی پروتکل رسانه را بدون نیاز به استفاده از فضای نام جدید با پیام های سفارشی گسترش دهند.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#customData

ItemIds

آرایه اعداد غیر تهی

شناسه موارد صف که باید حذف شوند.

mediaSessionId

(تعداد یا تعریف نشده)

شناسه جلسه رسانه ای که درخواست برای آن اعمال می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#mediaSessionId

درخواست شناسه

عدد

شناسه درخواست، برای مرتبط کردن درخواست/پاسخ استفاده می‌شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#requestId

شماره ترتیب

(تعداد یا تعریف نشده)

عددی برای همگام سازی تمام دستورات صف. اگر برای یک فرمان صف ارائه شده باشد، SDK تأیید خواهد کرد که آخرین شماره دنباله صف مطابق با درخواست است. sequenceNumber فعلی به عنوان بخشی از پیام های تغییر صف خروجی ارائه می شود.

به ارث رسیده از
cast.framework.messages.RequestData#sequenceNumber